Kom fra og til Gatwi­ck på din ’ Østers’

BT - - REJSER -

Lon­don er stor, så plan­læg­ning hjem­me­fra be­ta­ler sig, især på trans­port­fron­ten. Un­der­grun­den er hurtig, især hvis man ik­ke skal stå i kø ef­ter en bil­let. Det smar­te­ste er at ha­ve et Vi­si­tor Oy­ster- kort i lom­men, så man kan su­se hur­tigt ind og ud af un­der­grun­den. Det er og­så en del bil­li­ge­re end at kø­be bil­let til hver tur. Som no­get nyt kan man nu og­så bru­ge sin ’ Østers’ til den nem­me Gatwi­ck Express mel­lem Vi­cto­ria St. i hjer­tet af Lon­don og Gatwi­ck Luft­hav­nen. Tu­ren ta­ger 35 min. og træk­ker ca. 190 kr. på kor­tet. Kor­tet gæl­der ik­ke til He­at­hrow Express fra Pad­ding­ton Sta­tion, men til gen­gæld he­le vej­en til He­at­hrow Luft­havn med un­der­grun­dens Pic­ca­di­l­ly Li­ne. Kan kun kø­bes hjem­me­fra Et Vi­si­tor Oy­ster Card er ude­luk­ken­de til turi­ster og kan ik­ke kø­bes i Lon­don, men skal be­stil­les hjem­me­fra. Kor­tet gi­ver des­u­den ra­bat til fle­re at­trak­tio­ner, mu­se­er og re­stau­ran­ter.

In­fo: Vi­sit­bri­tains­hop. com

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.