Shop­ping uden slæb

BT - - REJSER -

Det er ir­ri­te­ren­de at af­slut­te et el­lers vel­fun­ge­ren­de shop­ping­togt, for­di beg­ge hæn­der er knu­get om po­ser, mens man har til­ta­gen­de kram­per i nak­ken af at hol­de fast på skul­derta­ske og pa­raply. Men i cen­trums shop­ping- mek­ka om­kring Ox­ford Stre­et og Re­gent Stre­et kan den nye ser­vi­ce ’ Dro­pit’ red­de dig, så du ik­ke be­hø­ver at cru­i­se Lon­don som en la­stet ka­mel i ør­ke­nen. Der er al­le­re­de 25 for­ret­nin­ger til­meldt, og her ef­ter­la­der du blot ind­kø­be­ne i bu­tik­ken og ser dem først igen på dit ho­tel, hvor de le­ve­res i for­seg­le­de trans­port­po­ser.

Hvis du shop­per i bu­tik­ker, der ik­ke er med i ord­nin­gen, så af­le­ve­rer du he­le her­lig­he­den ved en bod på ga­den kal­det ’ Dro­pit Po­int’, som der fin­des to af på Re­gent Stre­et.

Re­gi­strér dig med ap­pen – og se di­ne ind­køb dukke op der, hvor du har bedt om at få dem le­ve­ret. Lækre brands Det er go­de nav­ne, der er med i pro­gram­met: Ar­ma­ni, Gap, Bur­ber­ry, Hun­ter, Bar­bour, Cam­per, Char­les Tyrwhitt, Hun­ter, Ja­e­ger, Ju­i­ci Cou­tu­re, Ka­ren Mil­len, La­co­ste, Ri­ver Island og Wol­ford.

Pri­sen for en dags ube­græn­set shop- og- få- le­ve­ret er ca. 95 kr, men en­kel­te for­ret­nin­ger til­by­der og­så gra­tis le­ve­ring, hvis du kø­ber me­get.

In­fo: Dro­pits­hop­ping. com

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.