Zi­kavirus ram­mer og­så ik­ke- gravi­de

BT - - REJSER -

Zi­kavirus er ik­ke nær så far­lig for ik­ke- gravi­de. Nor­malt gi­ver zi­kavirus­sen kun en mild in­flu­en­za- lig­nen­de syg­dom med fe­ber, rø­de øj­ne og ondt i led og mus­k­ler. Men zi­kavirus mistæn­kes og­så for at gi­ve Gu­il­lain Bar­ré’s syn­drom. Den syg­dom på­vir­ker ik­ke fo­stre. Det er der­i­mod en syg­dom, der på­vir­ker den smit­te­de per­son ved at sæt­te sig på cen­tral­ner­ve­sy­ste­met og med­fø­rer stør­re el­ler min­dre lam­mel­ser. Den kan end­da væ­re dø­de­lig.

Tirs­dag op­ly­ste WHO, at man nu me­ner, at fle­re døds­fald i Co­lom­bia skyl­des, at zi­kavirus har gi­vet Gu­il­lain Bar­ré. Vil ik­ke fra­rå­de rej­ser Men Sta­tens Se­rum In­sti­tut hol­der fast i si­ne an­be­fa­lin­ger.

» For al­min­de­li­ge men­ne­sker er det ik­ke en far­lig si­tu­a­tion. Der er me­get, vi ik­ke ved om sam­men­hæn­gen mel­lem zi­ka, foster­ska­der og Gu­il­lain Bar­ré. For di­rek­te at fra­rå­de gravi­de at rej­se til de ram­te om­rå­der skal vi ha­ve me­re vi­den om den ri­si­ko, de gravi­de ud­sæt­ter sig for, og den vi­den har vi ik­ke end­nu. El­lers bli­ver vo­res råd ik­ke ta­get al­vor­ligt, « si­ger se­ni­o­r­for­sker An­ders Koch Hård kurs i USA USA fø­rer en stram­me­re linje og fra­rå­der gravi­de at rej­se til lan­de med ud­brud af zi­kavirus, mens WHO og det eu­ro­pæ­i­ske cen­ter for syg­dom­s­kon­trol, ECDC har sam­me ret­nings­linjer som Dan­mark.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.