Ubru­ge­lig de­ler i ha

BT - - SPORTEN -

RE­MIS Chri­sti­an Erik­sen og Tot­ten­ham måt­te nø­jes med det ene po­int i end­nu et dra­ma­tisk Nord­lon­don­der­by mod de evi­ge ri­va­ler fra Ar­se­nal. Hjem­me­hol­det var el­lers for­an 2- 1 og en mand i over­tal, men al­li­ge­vel lyk­ke­des det Ar­se­nal at kom­me til­ba­ge og red­de det ene po­int i et op­gør, der var me­re in­tenst og dra­ma­tisk end vel­spil­let. » Det var en stor mu­lig­hed for os, og vi er skuff ede. Men vi spil­le­de bed­re end Ar­se­nal og skab­te fl est chan­cer. Vi var det bed­ste hold, og vi var uhel­di­ge, « fastslog Tot­ten­hams ma­na­ger Mauri­cio Po­chet­ti­no eft er kam­pen.

Med en sejr vil­le Tot­ten­ham el­lers for al­vor læg­ge pres på Lei­ce­ster på før­ste­plad­sen og sam­ti­dig sæt­te Ar­se­nal no­get nær de­fi ni­tivt af i for­å­rets kapløb om mester­ska­bet. I ste­det be­kræft ede Chri­sti­an Erik­sen og hans hold­kam­me­ra­ter ba­re end­nu en­gang bil­le­det af en sæ­son, hvor al­le hold får gum­mi­ben ad­skil­li­ge gan­ge un­der­vejs, men al­li­ge­vel hol­der sig in­de i mester­skabs­kam­pen.

Kam­pen eks­plo­de­re­de kort eft er pau­sen, hvor Ar­se­nal el­lers var for­an på det mål, som Aaron Ram­sey hav­de sør­get for eft er 39 mi­nut­ter, da han på ele­gant vis brug­te hæ­len til at di­ri­ge­re et op­læg fra Hector Bel­le­rin i mål.

Men så valg­te Fran­cis Coque­lin at ned­læg­ge Har­ry Ka­ne med en ha­s­ar­de­ret ta­ck­ling, og da fransk­man­den hav­de en ad­var­sel i for­vej­en, så han rødt.

Arsé­ne Wen­ger ærg­re­de sig vold­somt over det rø­de kort, men han kun­ne ik­ke ud­sæt­te no­get på dom­me­rens be­slut­ning.

» Han la­ve­de en fejl, og han ved, at det var en stor fejl. I pau­sen ad­va­re­de vi ham og­så. Han vil­le gø­re det godt, men fejl­ti­me­de sin ta­ck­ling og blev ud­vist. Det kan man ik­ke kla­ge over, « sag­de Wen­ger, som så al­li­ge­vel stak til dom­me­ren for ik­ke ha­ve sendt Tot­ten­hams Eric Di­er ud se­ne­re i kam­pen.

Ud­vis­nin­gen fi k stor be­tyd­ning. Kort eft er fi k Tot­ten­ham ud­lig­net, da den hol­land­ske for­sva­rer Toby An­derwei­reld re­so­lut ud­nyt­te­de chan­cen, da bol­den faldt ned til ham eft er et hjør­ne­s­park. Og ba­re to mi­nut­ter se­ne­re score­de Har­ry Ka­ne et smukt mål, da han dre­je­de bol­den udenom Ga­bri­el og i mål via stol­pen. Her­fra lig­ne­de det en hvid mo­tor­vej mod en stor­sejr, og Tot­ten­ham lag­de et tungt tryk, men var ik­ke skar­pe nok i de af­gø­ren­de si­tu­a­tio­ner. I ste­det blev Ale­xis San­chez spil­let fri og ud­lig­ne­de med 14 mi­nut­ter til­ba­ge af kam­pen.

Fem mi­nut­ter før tid hav­de Chri­sti­an Erik­sen et for­søg ude­fra, men David Ospi­na, som stod en stor kamp for Ar­se­nal nå­e­de op og pa­re­re­de bol­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.