Even­ty ret skal fort­sæt­te Selv­om det blev til et yd­my­gen­de ne­der­lag på 0- 6 mod Vi­borg har Ho­bro IK sta­dig sto­re am­bi­tio­ner

BT - - SPORTEN - FREM­TID Jes­per Rask Pe­ter Fri­is Jensen Mi­cha­el Chri­sten­sen Mads Ju­ste­sen Ba­ba­ji­de Ogun­biyi Jes­per Bø­ge Jonas Thorsen Sø­ren Re­e­se Mik­kel Rask Kri­stoff er Pal­le­sen Wil­fri­ed Do­moraud Kas­per Povls­en Jonas BrixDam­borg Ras­mus Lynge Chri­sten­sen Osama Ak­har

Det var en ry­stet Ove Pe­der­sen, der for­lod DS Are­na eft er hans Ho­bro­trop­per hav­de tabt su­per­liga­kam­pen mod Vi­borg 0- 6. » Jeg sy­nes, vi spil­ler godt den før­ste hal­ve ti­me. Men da Vi­borg kom­mer for­an, fal­der kort­hu­set to­talt sam­men. At der ik­ke skal me­re til, kom­mer bag på mig. Jeg tro­e­de, at spil­ler­ne hav­de me­re ry­grad, « sag­de Ho­bro- træ­ne­ren og trak let­te­re op­gi­ven­de på skul­dre­ne.

Men selv­om Ho­bro her­med sta­dig be­fi nder sig på Su­per­liga­ens sid­ste­plads med fem po­int op til Es­b­jerg, der end­da har spil­let en kamp fær­re, har Ove Pe­der­sen in­gen in­ten­tio­ner om at ka­ste hånd­klæ­det i rin­gen. Da Vi­borg kom­mer for­an, fal­der kort­hu­set to­talt sam­men. At der ik­ke skal me­re til, kom­mer bag på mig. Jeg tro­e­de, at spil­ler­ne hav­de me­re ry­grad

Det kræ­ver dog pen­ge på ki­ste­bun­den, og der­for er det klub­bens hen­sigt at ud­vi­de ka­pi­ta­len gen­nem en emis­sion.

» Vi øn­sker og­så frem­over som fod­bold­klub at kun­ne be­gå os på hø­je­ste ni­veau i Dan­mark. Det kræ­ver, at vi får et sel­skab og en til­hø­ren­de be­sty­rel­se, der har en me­re for­ret­nings­o­ri­en­te­ret tankegang, « s a g d e klub­form a n d S t e e n J u u l s - gaard, der glæ­de­de sig over, at man net­op har præ­sen­te­ret et drift sover­skud på 2,2 mio. kro­ner på trods af, at man de se­ne­ste år har haft ud­gift er på sta­dionbyg­ge­ri på rundt reg­net 60 mio. kro­ner.

» Men en nedryk­ning vil ale­ne i mi­ste­de tv- ind­tæg­ter ko­ste os 10 mio. kro­ner. Så for ik­ke at få un­der­skud i næ­ste års­regn­skab, skal den nød­ven­di­ge ka­pi­tal skaff es i 2016, « sag­de

Ste­en Juuls­gaard. Langt til stre­gen I Vi­borg- lej­ren glæ­de­de ik­ke mindst træ­ner Jo­hn­ny Møl­by sig over stor­sej­ren.

» Vi er nu 15 po­int over nedryk­nings­stre­gen. Der- for tør jeg godt si­ge, at vo­res mål­sæt­ning om at red­de end­nu en su­per­liga­sæ­son går i op­fyl­del­se, « sag­de Jo­hn­ny Møl­by.

To- måls- skyt­ten Jep­pe Curth var og­så i højt hu­mør.

» Jeg sy­nes, vi spil­ler en god kamp mod Ho­bro. For beg­ge hold var der me­get på spil. Men jeg sy­nes, at vi står di­stan­cen bå­de men­talt og spil­le­mæs­sigt, « sag­de han.

Hold­kam­me­ra­ten Jonas Kam­per kun­ne eft er kam­pen for­tæl­le, at hans frem­tid end­nu ik­ke er på plads.

» Min kon­trakt ud­lø­ber til som­mer. Men jeg er i po­si­tiv di­a­log med klub­le­del­sen og kan godt se mig selv fort­sæt­te i Vi­borg, « sag­de Jonas Kam­per.

Snit: 0,9

UD­SKIFT­NIN­GER: Hans Hen­rik An­drea­sen ( 00) ind for Wil­fri­ed Do­moraud ( 56.), Pål Ale­xan­der Kir­ke­vold ( 00) ind for Ras­mus Lynge Chri­sten­sen ( 56.), Ti­di­a­ne Sa­ne ( 00) ind for Jonas Brix- Dam­borg ( 56.) AD­VARS­LER: Mi­cha­el Chri­sten­sen ( 69.)

Snit: 6,8

UD­SKIFT­NIN­GER: Sebastian An­der­sen ( 7) ind for Jonas Kam­per ( 66.), Sø­ren Fre­de­rik­sen ind for Jonas Thorsen ( 72.), Ge­or­ge Fo­chi­ve ind for Jep­pe Grøn­ning ( 76.) AD­VARS­LER: Jep­pe Grøn­ning ( 26.)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.