Ha­rei­des før­ste valg

BT - - SPORTEN -

NÅR ÅGE HA­REI­DE på ons­dag ud­ta­ger sin før­ste trup som dansk land­stræ­ner, tror jeg ik­ke, der kom­mer no­gen sto­re ka­ni­ner op af hat­ten fra Su­per­liga­en. Dem har jeg svært ved at se, vi har.

Un­der Ha­rei­de kom­mer vi til at se en helt an­den stil, hvor den en­kel­te spil­lers rol­le vil væ­re an­der­le­des end tid­li­ge­re. Jeg kun­ne godt tæn­ke mig, at man tru­er ba­grum­met no­get me­re, end man har gjort i ny­e­re tid, hvor hver­ken kan­ter el­ler an­gri­ber har gjort det.

Det har gjort det svært at spil­le i mel­lem­rum­met, for­di det bli­ver så småt, og der­for har for­sva­ret ik­ke haft grund til at væ­re ban­ge for at stå højt. Det er en stilæn­dring, der er nød­ven­dig og på­træn­gen­de, og som jeg er sik­ker på, vi kom­mer til at se.

Dem, der skal ud­ta­ges til lands­hol­det, skal væ­re de ab­so­lut bed­ste blandt de mu­lig­he­der, der er. Jeg sy­nes i vir­ke­lig­he­den, at der kun skal ud­ta­ges én en­kelt spil­ler, som end­nu ik­ke har ni­veau­et, men i hø­je­re grad et po­ten­ti­a­le til at spil­le på lands­hol­det i frem­ti­den.

Det skal ty­pisk væ­re tred­je­må­l­man­den, og her sy­nes jeg, at Åge Ha­rei­de skal ud­ta­ge Fre­de­rik Røn­now fra Brønd­by, selv­om han må­ske kan fi nde an­dre, der er bed­re, men han har et stort po­ten­ti­a­le og præ­ste­rer på et højt ni­veau al­le­re­de i en stor klub.

Kas­per Schmeichel vil væ­re første­må­l­mand i man­ge år frem­over, så jeg sy­nes, det er bed­re at ha­ve en tred­je­må­l­mand i star­ten af 20’ er­ne, som ik­ke læn­ge­re kan spil­le på U21- lands­hol­det. DER­U­D­OVER TROR JEG, han ud­ta­ger Nicolai Jør­gen­sen, Tho­mas Dela­ney og Kas­per Kusk fra FC Kø­ben­havn. Jeg sy­nes, Riza Dur­mi­si skal med fra Brønd­by samt Ni­co­laj Thomsen, Ras­mus Falk og Pio­ne Si­sto fra hen­holds­vis AaB, OB og FCM.

Des­u­den bør Da­ni­el Ag­ger na­tur­lig­vis ud­ta­ges, hvis han el­lers klar til den tid. Li­ge­som Wil­li­am Kvist sta­dig kan væ­re med in­de i bil­le­det, mens Tho­mas Ka­h­len­berg har spil­let alt for få kam­pe i den se­ne­ste tid pga. ska­der. Vi har et hav af cen­tra­le midt­ba­ne­spil­le­re. Men er de go­de nok til det, som Ha­rei­de ger­ne vil?

Eft er min me­ning er Tho­mas Dela­ney på et hø­je­re ni­veau end al­le dem, der har spil­let un­der Mor­ten Ol­sen på den cen­tra­le midt­ba­ne. Han fi k chan­cen mod Sve­ri­ge i den sid­ste EM­play­of­fk amp, hvor han vi­ste, at han var ber­ret­ti­get til at star­te in­de.

Der er og­så nog­le i ud­lan­det, der kan væ­re in­ter­es­san­te, som Mor­ten Ol­sen ik­ke så me­get eft er. An­dreas Chri­sten­sen i Borus­sia Mön­cheng­lad­bach og må­ske Mi­ke Jensen i Ro­sen­borg, som jeg tror, Ha­rei­de vil væ­re me­re ivrig eft er at få set, end Mor­ten Ol­sen var.

Vi har et hav af cen­tra­le midt­ba­ne­spil­le­re. Men er de go­de nok til det, som Ha­rei­de ger­ne vil?

Jeg sy­nes, at Jakob Poul­sen er en me­get dyg­tig spil­ler i Midtjyl­land. Men dér har han og­så en ek­stra spil­ler bag­ved sig og skal der­for dæk­ke et me­get min­dre rum.

Vi har set ham spil­le man­ge hæ­der­li­ge land­skam­pe, og som 8’ er- ty­pe er han in­ter­es­sant, men han har haft pro­ble­mer, når han har væ­ret op­pe imod mod­stand, der har væ­ret bed­re el­ler li­ge­så god som ham selv. Dér me­ner jeg, at Tho­mas Dela­ney er væ­sent­lig bed­re end al­le an­dre. Han må væ­re selvskre­ven til at væ­re star­ter.

Ras­mus Würtz spil­ler som ren 6’ er og gør det godt i AaB i det sy­stem, de spil­ler. Men han har ik­ke læn­ge­re, hvis han da har haft det, in­ter­na­tio­nalt ni­veau eft er min me­ning. SÅ ER DER kam­pen i an­gre­bet og Ni­ck­las Bendt­ner. Jeg me­ner ik­ke, at Nicolai Jør­gen­sen er en op­lagt afl øser for Bendt­ner. Han er en an­den ty­pe og ik­ke en ren­dyr­ket 9’ er som Wol­fsburg- spil­le­ren.

Bendt­ner er eft er­hån­den ved at væ­re i så rin­ge for­fat­ning, at det bli­ver min­dre og min­dre sand­syn­ligt, at han kan gø­re det godt, hvis han bli­ver ud­ta­get til lands­hol­det. Når han al­li- ge­vel er ble­vet ud­ta­get, så er det ik­ke, for­di han er god hver gang, men for­di al­ter­na­ti­ver­ne ba­re er så van­ske­li­ge at få øje på.

En ren­dyr­ket 9’ er er jeg ik­ke sik­ker på, at Ha­rei­de vil be­nyt­te på sam­me må­de som Mor­ten Ol­sen med én på top­pen og én i en me­re fri rol­le bag ved.

Han vil ha­ve, at de skal kun­ne me­re end ba­re at væ­re boks­spil­le­re. Og det er det, Bendt­ner er. Når al­ter­na­ti­ver­ne ik­ke er bed­re end dem, vi har, så er spørgs­må­let om, man ik­ke skal æn­dre lidt på fi lo­so­fi en.

Den, der må­ske min­der mest om Bendt­ner, er Mor­ten Dun­can Ras­mus­sen fra AGF. Han er i den grad ren­dyr­ket tar­get – og boks­spil­ler, og så er spørgs­må­let igen, om han er så god til det rent in­ter­na­tio­nalt, at man vil spil­le på den må­de.

Jeg er nu slet ik­ke sik­ker på, at, Dun­can er i trup­pen. Jeg tror nem­lig i hø­je­re grad, at Åge Ha­rei­de vil ha­ve ty­per som Vik­tor Fi­s­cher, Martin Brait­hwai­te el­ler Yus­suf Poul­sen.

De, sy­nes jeg og­så, vil væ­re bed­re at sat­se på i en an­grebs- kon­stel­la­tion må­ske sam­men med Nicolai Jør­gen­sen. Det gi­ver nog­le helt an­dre mu­lig­he­der med helt nye be­væ­gel­ser at spil­le med dem på top­pen. De vil net­op gi­ve os den di­men­sion, at vi i langt hø­je­re grad vil kun­ne true mod­stan­der­nes ba­grum.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.