Me­xi­co vil væ­re VM- vær­ter igen

BT - - SPORTEN -

Det me­xi­can­ske fod­bold­for­bund ( FMF) går eft er at sik­re, at Me­xi­co bli­ver det før­ste land i ver­den, der kom­mer til at afh ol­de VM i fod­bold for tred­je gang. Fre­dag an­non­ce­re­de FMF, at der bli­ver ind­le­ve­ret et me­xi­cansk VM­bud, når det in­ter­na­tio­na­le fod­bold­for­bund ( FI­FA) åb­ner for at by­de ind på vært­ska­bet til VM i 2026.

» Me­xi­co vil ind­le­ve­re et bud på at afh ol­de VM i 2026, når der bli­ver åb­net for an­søg­nin­ger. «

» Det kræ­ver et stort or­ga­ni­sa­to- risk en­ga­ge­ment at væ­re vært for den stør­ste fest i ver­den, og stør­ste­delen af me­xi­ca­ner­ne vil væ­re stol­te over at ar­ran­ge­re et tred­je VM, « si­ger De­cio de Maria, der er præ­si­dent i FMF, iføl­ge AFP.

I 1970 og 1986 var Me­xi­co VMvær­ter. Ver­dens­mester­ska­bet i 1986 skul­le væ­re af­vik­let i Co­lom­bia, men på grund af øko­no­misk re­ces­sion i det sy­da­me­ri­kan­ske land, blev Co­lom­bia nødt til at træk­ke sig fra vært­ska­bet, som i ste­det blev over­ta­get af Me­xi­co.

Det er ik­ke uven­tet, at Me­xi­co by- der ind på VM- vært­ska­bet. Al­le­re­de for tre år si­den in­di­ke­re­de FMF- præ­si­den­ten, at det for­ment­lig vil­le ske. Den­gang var det og­så på ta­le even­tu­elt at ar­ran­ge­re slut­run­den sam­men med USA. Tro­vær­dig­hed på spil Nu for­ven­tes det i ste­det, at USA og Ca­na­da sam­men vil an­sø­ge om at bli­ve VM- vær­ter i 2026.

Den nyvalg­te præ­si­dent i FI­FA, Gi­an­ni In­fan­ti­no, si­ger iføl­ge Reu­ters, at det er af­gø­ren­de, at ud­væl­gel­sen af en kom­men­de VM- vært fo­re­går eft er reg­ler­ne.

» Jeg me­ner, at FI­FAs tro­vær­dig­hed er på spil. Vi er nødt til at sik­re, at ud­bud­s­pro­ce­du­ren ik­ke eft er­la­der den op­fat­tel­se, at der kan ske mærk­vær­di­ge ting om­kring val­get ( af VMvær­ten, red.), « si­ger In­fan­ti­no.

Val­ge­ne af Tys­kland som VMvært i 2006, Rusland som vært i 2018 og Qa­tar som vært i 2022, har gi­vet an­led­ning til en lang ræk­ke un­der­sø­gel­ser om kor­rup­tion i FI­FA og fl ere na­tio­na­le fod­bold­for­bund. De må oft e ven­te – mod­stan­de­re, dom­mer, pu­bli­kum, tv- se­e­re. Nu afslører Chel­sea- an­fø­rer Jo­hn Ter­ry, hvor­for han og hold­kam­me­ra­ter­ne kom­mer sent ud til før­ste el­ler an­den halv­leg i hjem­me­kam­pe­ne på Stam­ford Brid­ge. Spil­ler­ne skal på toilet­tet. Det sam­me toilet vel at mær­ke, selv om der er tre at væl­ge mel­lem i om­klæd­nings­rum­met. Så det kan ta­ge sin tid at få af­vik­let så­dan en kø af tis­se­træn­gen­de Chel­sea- stjer­ner. Iføl­ge Jo­hn Ter­ry blev tra­di­tio­nen grund­lagt på over­tro.

» Jeg star­te­de det med Frank ( Lampard, red.) for læn­ge si­den, Vi tis­se­de i det sam­me toilet, vandt kam­pen, og så blev det for mig end­nu et ri­tu­al, « si­ger Jo­hn Ter­ry til The Sun.

» Ugen eft er stod Frank og Ash ( As­hley Co­le, red.) i kø­en bag mig. Ugen eft er var vi fi re, og den eft er­føl­gen­de uge var vi fem. Og selv i dag står folk som Cés­ar Azpi­li­cu­e­ta og Cesc Fà­bre­gas dér i en lang kø. Sid­ste år blev det ret om­fat­ten­de, « som Jo­hn Ter­ry si­ger med re­fe­ren­ce til mester­skabs­sæ­so­nen. år øn­sker FC Bar­ce­lo­na at fø­je til Lio­nel Mes­sis kon­trakt, så den lø­ber frem til 2022. Li­ge nu har par­ter­ne pa­pir på hin­an­den til 2018. Til den tid vil den ar­gen­tin­ske trold­mand væ­re 35 år.

Da­ni­el Ag­ger er ik­ke ble­vet sin ska­de kvit og kom­mer der­for ik­ke i ak­tion, når Brønd­by gæ­ster Søn­derjy­ske i dag.

Ag­ger dø­jer med en for­stræk­ning i ma­vere­gio­nen. Hel­ler ik­ke ja­mai­ca­ne­ren Ro­dolph Austin når at bli­ve kampklar. Han ud­gik li­ge­le­des af Ho­bro- kam­pen med en ska­de.

/ ritzau/

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.