Kap­ta­jn An­ker

BT - - SPORTEN - PA­RIS- NI­CE

’ Lø­bet mod so­len’ snor sig for 74. gang i hi­sto­ri­en fra ho­ved­sta­den Pa­ris ned over land­ska­bets bu­ler og bjer­ge til Ni­ce i sy­dens var­me. Det ma­le­ri­ske kæ­le­navn in­dram­mer fint det tra­di­tio­nelt skif­ten­de vejr fra nor­dens Frank­rig til var­me­re vin­de. Og så pas­ser tit­len på for­men for en be­stemt dansk kla­trer, hvis dét at kom­me tæt på sol­strå­ler­ne er lig med en op­ad­gå­en­de kur­ve. Chris An­ker Sø­ren­sen vil for­sø­ge at vi­se dan­ne­brogstrøj­en på fle­re af stig­nin­ger­ne i sit ni­en­de Pa­ris- Ni­ce, som be­gyn­der i dag med pro­lo­gen på 6,1 ki­lo­me­ter i Con­flans- Sain­te- Ho­nor­i­ne

» Det er et løb, som jeg rig­tig godt kan li­de. Godt nok pas­ser vej­ret ik­ke så godt til mig, da det er lidt for koldt, og det er jeg for tynd til at stå imod, men pla­nen er at sat­se på for­skel­li­ge ud­brud, som for­hå­bent­lig hol­der hjem, « si­ger Chris An­ker Sø­ren­sen.

’ Ok­sen fra Ham­mel’ græs­ser nu hos det fran­ske pro- con­ti­nen­tal- hold Fortu­neo- Vi­tal Con­cept, som i sid­ste uge mi­ste­de kap­ta­j­nen Edu­ar­do Se­pul­ve­da i for­modet tre må­ne­der, da han kol­li­de­re­de med et hegn på af­slut­nin­gen af en eta­pe. Der­for skri­ver Chris An­ker Sø­ren­sen sig ind i lø­bet som fransk­mæn­de­nes kap­ta­jn og ham, der skal kø­res for, men det ta­ger han nu med den sæd­van­li­ge jy­ske yd­myg­hed.

» Det er selv­føl­ge­lig ær­ger­ligt for hol­det, at vi er uden Se­pul­ve­da, men så må vi an­dre ba­re stram­me os an og vi­se, at vi kan uden ham. Jeg får nok svært ved at blan­de mig i klas­se­men­tet og kø­re i top 10, da der er rig­tig man­ge go­de ryt­te­re med, men vi kom­mer til at sø­ge mu­lig­he­den for at vi­se os frem, « si­ger Chris An­ker Sø­ren­sen. Ki­ck­start Ef­ter at ha­ve for­ladt Tin­koff- hol­det er den 31- åri­ge og Ita­li­en- bo­sat­te dan­sker blom­stret op igen. Nu ly­der og lig­ner han me­re den ud­ga­ve af sig selv, som fans for­bin­der med ut­ræt­te­li­ge ridt, når det går opad, og det bli­ver der brug for i den kom­men­de tid. Fortu­neo- Vi­tal Con­cept har få­et et wildcard til Tour de Fran­ce, som er sæ­so­nens helt sto­re mål.

Se­ne­st er An­ker Sø­ren­sen ble­vet num­mer fem i klas­se­men­tet i Tour Cycli­ste In­ter­na­tio­nal La Proven­ce, og før det gav han prø­ver på sin go­de form, da han an­greb med en fart, så man nær­mest skul­le tro, at han var kom­met lidt for tæt på so­lens brand­var­me strå­ler i Haut Var- Martin. Det er ble­vet be­mær­ket i fel­tet, ik­ke mindst af Bri­an Holm, sport­s­di­rek­tø­ren fra Etixx- Qu­i­ck­Step.

» Chris An­ker så vir­ke­lig godt ud. Og skarp. Han kø­rer rig­tig stærkt, « si­ger Bri­an Holm.

Om Chris An­ker Sø­ren­sen li­ge­frem ta­ger kam­pen i Pa­ris- Ni­ce- klas­se- Det er selv­føl­ge­lig ær­ger­ligt for hol­det, at vi er uden Se­pul­ve­da, men så må vi an­dre ba­re stram­me os an og vi­se, at vi kan uden ham men­tet op med stær­ke folk som Al­ber­to Con­ta­dor ( Tin­koff) og Ri­chie Por­te ( BMC), er nok tvivl­s­omt, men dan­ske­ren fø­ler i hvert fald og­så selv, at han er et bed­re sted set fra et kar­ri­e­re­mæs­sigt syns­punkt end for ba­re et par må­ne­der si­den.

De sid­ste år på Tin­koff var der gå­et lidt for me­get hver­dag i den.

» Jeg har gen­fun­det mit tid­li­ge­re ni­veau og min mo­ti­va­tion. Jeg har tænkt en mas­se tan­ker og få­et glæ­den til­ba­ge, og det be­ty­der en hel del. In­gen pro­ble­mer har der væ­ret ved at kom­me ud at træ­ne i lø­bet af vin­te­r­en, hvor det må­ske i lø­bet af min sid­ste tid på Tin­koff var lidt let­te­re at sprin­ge over det la­ve­ste gær­de, « si­ger Chris An­ker Sø­ren­sen, der har stø­vet si­ne gam­le fransk­bø­ger fra gym­na­si­et af for end­nu bed­re at kun­ne kom­mu­ni­ke­re med si­ne nye hold­kam­me­ra­ter

et be­ty­der dog ik­ke, at alt er per­fekt ham og hold­kam­me­ra­ter­ne imel­lem.

» Jeg for­står alt og kan og­så ta­le med dem, men vi ping- po­n­ger må­ske ik­ke så me­get. Den fran­ske form for hu­mor kan ik­ke al­tid for­e­nes med den dan­ske sel­viro­ni, « si­ger han.

Hvis Chris An­ker Sø­ren­sen la­ver et nyt godt re­sul­tat i Pa­risNi­ce, til­gi­ver hold­kam­me­ra­ter­ne nok hans an­der­le­des og sik­kert og­så mær­ke­li­ge form for hu­mor. Jeg for­står alt og kan og­så ta­le med dem, men vi ping- po­n­ger må­ske ik­ke så me­get. Den fran­ske form for hu­mor kan ik­ke al­tid for­e­nes med den dan­ske sel­viro­ni

.

.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.