Mester­hak gi­ver Es­b­jerg mat­ch­bold

BT - - SPORTEN -

Med sej­ren har ve­stjy­der­ne et for­spring på to po­int til net­op FCM, og der re­ste­rer to kam­pe. Da Es­b­jerg og­så vandt den før­ste ind­byr­des kamp ( 29- 23), vil to po­int mod en­ten Ring­kø­bing el­ler på ude­ba­ne mod Kø­ben­havn Hånd­bold i grund­spil­lets sid­ste kamp væ­re nok til at sik­re sig før­ste­plad­sen, da ind­byr­des kam­pe tæl­ler først i til­fæl­de af po­int­lig­hed. Scor­ings­pau­ser gav ujævn kamp Vin­de­ren af grund­spil­let er sik­ker på mini­mum Cham­pions Le­agu­e­kva­li­fi ka­tion. Lyk­kes det at kom­me i DM- fi na­len, får grund­spilsvin­de­ren og­så for­del af hjem­me­ba­ne i sid­ste fi na­le­kamp.

» Vi ta­ber i dag, for­di vi slip­per for man­ge mål ind. Vi har sta­dig te­o­re­tisk mu­lig­he­den for at vin­de grund­spil­let. Men nu må vi se, « sag­de FCMs nor­ske ven­stre ba­ck, Vero­ni­ka Kri­sti­an­sen, eft er kam­pen.

Kam­pen i al­min­de­lig­hed - og an- den halv­leg i sær­de­les­hed - var me­get ujævn. Team Es­b­jerg før­te 16- 14 ved pau­sen, men FCM ud­nyt­te­de en ve­stjysk scor­ings­pau­se på syv mi­nut­ter i an­den halv­leg til at brin­ge sig for­an 22- 18.

Men her­eft er var det midtjy­der­ne, der ik­ke score­de i ni mi­nut­ter, og så var Es­b­jerg plud­se­lig i front.

Ve­stjy­der­ne hav­de i slut­fa­sen for­del af, at uaf­gjort kun­ne væ­re et fi nt re­sul­tat, da de sta­dig vil­le væ­re bedst ind­byr­des i til­fæl­de af po­int­lig­hed. Det tvang FCM til at sat­se ved at spil­le uden må­l­mand, hvor­eft er me­stre­ne smed bol­den væk med det re­sul­tat, at Team Es­b­jergs Tove Se­est re­elt kun­ne af­gø­re kam­pen til gæ­ster­nes for­del med må­let til 26- 24 et mi­nut før tid.

» Det var med i min ga­me plan, at jeg gav pau­ser til spil­le­re som Lau­ra van der Hei­j­den, Esta­va­na Pol­man og Be­ti­na Rie­gel­huth. Det løn­ne­de sig til sidst, « sag­de Lars Fre­de­rik­sen til TV2.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.