2,20

BT - - SPORTEN -

På pa­pi­ret lig­ner det­te en vig­tig bund­kamp, men det er det ba­re ik­ke. Eft er FC Vestsjæl­lands kon­kurs har kam­pen re­elt set in­gen be­ty dning, da der ik­ke er no­gen nedryk­ker, og det må alt an­det li­ge be­ty de, at de to hold spil­ler med min­dre ri­si­ko end nor­malt i så­dan en kamp. Hels­in­gør er et hold med man­ge off en­si­ve kva­li­te­ter, selv om de har mi­stet top­sco­rer An­dre Ri­el til Vend­sy­s­sel, mens Ski­ve i po­kal­kam­pen mod Brønd­by vi­ste, at de er i stand til at ska­be sto­re chan­cer selv om et af de bed­ste hold i lan­det. Den­ne kamp lug­ter af man­ge mål.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.