Hånd­bold- sag tru­er Sø­ren Pa­pe

BT - - NYHEDER -

KOM­MU­NAL STØT­TE der og­så kan rej­ses mi­stan­ke mod et lig­nen­de salg til hånd­bold­klub­ben. Det ske­te, mens Sø­ren Pa­pe Poul­sen var borg­me­ster. Sa­gen stam­mer fra 2010 Sa­gen be­gynd­te i 2010, hvor den nu­væ­ren­de kon­ser­va­ti­ve par­ti­for­mand Sø­ren Pa­pe Poul­sen var borg­me­ster i Vi­borg. Kom­mu­nen solg­te ret­ten til sta­dionnav­net til den lo­ka­le fod­bold­klub Vi­borg FF for 50.000 kr. Og fod­bold­klub­ben vi­de­re­solg­te så nav­ne­ret­tig­he­den til det kom­mu­nalt eje­de ener­gi­sel­skab Ener­gi Vi­borg for 3,25 mio. kr.

Stats­for­valt­nin­gen gik ind i sa­gen ad fl ere om­gan­ge og vur­de­re­de en­de­lig i 2014, at ’ be­slut­nin­gen nær­me­re og i det væ­sent­li­ge sy­nes bå­ret af hen­sy­net til at gi­ve Vi­borg FF a/ s en øko­no­misk hånds­ræk­ning, hvil­ket ik­ke er lov­ligt’. Men det lig­ger uden for Stats­for­valt­nin­gens kom­pe­ten­ce at for­hol­de sig til den en­de­li­ge kon­trakt, og der­for vil de ik­ke fo­re­ta­ge sig yder­li­ge­re. By­rå­det jub­le­de Af­gø­rel­sen om ’ ik­ke at vil­le fo­re­ta­ge sig yder­li­ge­re’, fi k by­rå­det til at jub­le. De skynd­te sig at la­ve en lig­nen­de aft ale med hånd­bold­klub­ben i 2014. Se­ne­re gik Kon­kur­ren­cesty­rel­sen dog ind i sa­gen, og det er den af­gø­rel­se, by­rå­det nu ven­ter på, for­tæl­ler 2. vi­ce­borg­me­ster og med­lem af øko­no­mi­ud­val­get, Per Møl­ler Jensen ( S).

» Da Kon­kur­ren­cesty­rel­sen tog sa­gen op, bad vi et ad­vo­kat­fi rma vur­de­re sa­gen for os. Hidtil hav­de det væ­ret kom­mu­nens em­beds­mænd, der hav­de rå­d­gi­vet os. Men ad­vo­ka­ter­ne an­be­fa­ler os nu, at hånd­bold- klub­ben først får mu­lig­hed for at ud­nyt­te nav­ne­ret­tig­he­der­ne, når der er klar­hed i sa­gen om fod­bold­klub­ben. Og jeg har en for­vent­ning om, at vi føl­ger det råd på mø­det i øko­no­mi­ud­val­get på ons­dag, « si­ger Per Møl­ler Jensen ( S).

Han for­kla­rer, at hvis Kon­kur­ren­cesty­rel­sen fi nder pro­ble­mer i aft alen, kan de be­de Stats­for­valt­nin­gen gen­op­ta­ge sa­gen.

Og så er det Per Møl­ler Jen­sens vur­de­ring, at kom­mu­nen vil se at få af­slut­tet sa­gen hur­tigst mu­ligt.

Det har ik­ke væ­ret mu­ligt at træf­fe den kon­ser­va­ti­ve borg­me­ster Tor­sten Ni­el­sen for en kom­men­tar.

Og Sø­ren Pa­pe Poul­sens pres­se­chef af­vi­ser, at par­ti­for­man­den vil kom­men­te­re sa­gen, selv­om den stam­mer til­ba­ge fra hans borg­mester­tid.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.