Erik Skov an­kla­get for ny svin­del

BT - - NYHEDER -

SVIN­DEL Skov Pe­der­sen i 2011 blev dømt for bed­ra­ge­ri – kør­te rundt i le­je­de og lea­se­de bi­ler, blandt an­det luksus­bi­ler­ne Mer­ce­des C350 og Au­di A6.

» Jeg har al­drig no­gen­sin­de le­jet en bil hos Avis. Det vil­le jeg kun­ne hu­ske. Og hvor­for skul­le jeg da og­så det, jeg har jo min egen Opel Astra, som jeg har haft si­den 2005, « si­ger Ger­da Pe­der­sen, da BT mø­der hen­de i hen­des lej­lig­hed i Gentofte.

» Så det kan næ­sten kun væ­re Erik, der har gjort det. Han har for­fal­sket min un­der­skrift og brugt mit kre­dit­kort, « si­ger hun. Et num­mer­pla­de­tjek på Ger­da Pe­der­sens Opel Astra vi­ser da og­så, at hun står som ejer og har købt den i 2005.

Med ind­kal­del­sen til fo­ged­ret­ten er hun til­sy­ne­la­den­de sta­dig of­fer for et af Erik Skov Pe­der­sens man­ge svin­delnum­re, som har ramt hans mor og blan­ket hen­de fuld­stæn­dig af.

Og det på trods af, at hun ef­ter et helt ar­bejds­liv som pri­vat­prak­ti­se­ren­de læ­ge el­lers hav­de en god op­spa­ring. Dømt for bed­ra­ge­ri Erik Skov Pe­der­sens svin­del har blandt an­det be­stå­et i at for­fal­ske Ger­da Pe­der­sens un­der­skrift på gælds­bre­ve, så hun plud­se­lig stod som selv­skyld­ner- kau­tio­nist og der­med hæf­te­de for lån, som søn­nen op­tog og ik­ke be­tal­te til­ba­ge. Des­u­den har hun lånt en mas­se pen­ge til sin søn i den tro, at de blev be­talt til­ba­ge, men det er al­drig sket.

Erik Skov Pe­der­sen er dog al­drig dømt for at ha­ve snydt sin egen mor, idet Nord­s­jæl­lands Po­li­ti på grund af for­æl­del­ses­frist har af­vist at gå ind i sa­gen.

Til gen­gæld har Hen­ri­et­te Kjærs sam­le­ver ret­tens ord for, at han er en svind­ler:

I 2011 blev han sig­tet og dømt for bed­ra­ge­ri for 6,1 mil­li­o­ner kro­ner over for fir­ma­et KJ Ejen­doms­in­vest, for­di han på en yderst ud­spe­ku­le­ret og kre­a­tiv fa­con blandt an­det for­fal­ske­de købs­af­ta­ler og mail­kor­re­spon­dan­ce, og der­med fik KJ Ejen­doms­in­vest til at ud­be­ta­le forskud på for­ven­te­de hand­ler, som al­drig blev gen­nem­ført.

Dom­men for bed­ra­ge­ri var kul- Jeg har ik­ke man­ge pen­ge til­ba­ge, men jeg bli­ver jo nødt til at få no­get rå­d­giv­ning, for el­lers ved jeg jo ik­ke, hvor­dan jeg skal hånd­te­re det mi­na­tio­nen på fle­re års tur­bu­lens, hvor par­rets øko­no­mi over­skyg­ge­de Hen­ri­et­te Kjærs kar­ri­e­re som po­li­ti­ker. I 2005 blev par­ret dømt for at væ­re dår­li­ge be­ta­le­re, blandt an­det for­di de ik­ke be­tal­te for en so­fa og en mar­ki­se. Iføl­ge kre­di­to­ren be­tal­te Erik Skov Pe­der­sen va­rer­ne med dæk­nings­lø­se checks, og Hen­ri­et­te Kjær måt­te gå af som for­bru­ger­mi­ni­ster. Af­vist af fo­ged­ret­ten 77- åri­ge Ger­da Pe­der­sen har ef­ter de se­ne­ste krav ef­ter­føl­gen­de skre­vet et brev til fo­ged­ret­ten, hvor hun for­tæl­ler, at hun in­tet ken­der til den le­je­de bil, li­ge­som hun hel­ler ik­ke ken­der til at skul­le ha­ve un­der­skre­vet en lea­sing- kon­trakt. I ste­det har hun for­kla­ret, hvad der iføl­ge hen­de er den ret­te sam­men­hæng: At søn­nen Erik står bag. Den an­mod­ning har Fo­ged­ret­ten dog af­vist, og hun er ind­kaldt til at mø­de se­ne­re i den­ne må­ned.

Her vil hun så mø­de op med en ad­vo­kat, men ef­ter at ha­ve væ­ret of­fer for sin søns svin­del og sin egen god­mo­dig­hed, er det en stor om­kost­ning for hen­de.

» Jeg har ik­ke man­ge pen­ge til­ba­ge, men jeg bli­ver jo nødt til at få no­get rå­d­giv­ning, for el­lers ved jeg jo ik­ke, hvor­dan jeg skal hånd­te­re det, « si­ger hun.

Avis, der le­je­de bi­len ud, og som gør kra­vet gæl­den­de, vil ik­ke kom­men­te­re den kon­kre­te sag.

Det er trods tal­ri­ge for­søg ik­ke lyk­ke­des BT at få en kom­men­tar fra Erik Skov Pe­der­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.