Har fi­flet og svind­let sig igen­nem li­vet

BT - - NYHEDER -

FRA SPIN TIL FÆNGSEL mid­ten af 1990er­ne par­løb med den da­væ­ren­de kon­ser­va­ti­ve le­der Hans En­gell, men i 1997 måt­te han for­la­de par­ti­et ef­ter en sag om mis­brug af par­tiets kre­dit­kort. 2005: Erik Skov Pe­der­sen blev kendt i of­fent­lig­he­den som sam­le­ver med den da­væ­ren­de kon­ser­va­ti­ve for­bru­ger­mi­ni­ster Hen­ri­et­te Kjær. Par­ret blev dømt som dår­li­ge be­ta­le­re, for­di de be­tal­te for en so­fa og en mar­ki­se med dæk­nings­lø­se checks. Iføl­ge Erik Skov Pe­der­sens mor Ger­da Pe­der­sen hjalp hun par­ret og lån­te dem pen­ge­ne. Til gen­gæld fik hun dæk­nings­lø­se checks af sin søn og stod til­ba­ge med gæl­den. 2011: BT afslører, at Erik Skov Pe­der­sens mor hav­de væ­ret of­fer for søn­nens do­ku­ment­falsk, blandt an­det ved at han hav­de op­ta­get gælds­bre­ve med mo­de­ren som kau­tio­nist. Erik Skov Pe­der­sen be­dy­re­de sin uskyld ved at vi­se års­op­gø­rel­ser, som vi­ste, at han hav­de ri­ge­ligt med pen­ge. Års­op­gø­rel­ser­ne var dog an­gi­ve­ligt fa­bri­ke­re­de. Ger­da Pe­der­sen an­meld­te bed­ra­ge­ri­et til po­li­ti­et, men Nord­s­jæl­lands Po­li­ti af­vi­ste at ta­ge sa­gen på grund af for­æl­del­ses­fri­sten. Erik Skov Pe­der­sens blev sam­me år sig­tet og dømt for bed­ra­ge­ri for 6,1 mil­li­o­ner kro­ner over for fir­ma­et KJ Ejen­doms­in­vest. For at vin­de tid i den­ne sag på­stod han bl. a., at hans mor lå for dø­den på grund af kræft. 2013: Erik Skov Pe­der­sen blev – mens han sad i det åb­ne Hor­se­rød Stats­fængsel – an­meldt for sam­men med sel­sk­ab­støm­me­ren Bjørn Stiedl at ha­ve be­stuk­ket en fængsels­be­tjent, do­ku­ment­falsk og over­træ­del­se af for­bud­det mod at stif­te sel­ska­ber. Han blev dog al­drig til­talt, men blev ef­ter­føl­gen­de for­flyt­tet til Vrids­lø­se­lil­le. Erik Skov Pe­der­sen er nu løsladt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.