’ SANDHE IN­DEN JE

BT - - NYHEDER -

SCAN­DI­NAVI­AN STAR

» Det er Flem­m­ing Thue Jensen! « Te­le­fo­nen har net­op rin­get end­nu en gang i den 73- åri­ge pen­sio­ne­re­de skibsin­spek­tør og hans ko­ne Gret­hes smuk­ke mur­stensvil­la i Kil­den i bak­ker­ne højt over Fre­de­riks­havn.

End­nu en per­son vil tak­ke ham for hans bi­drag til at få sand­he­den frem.

Te­le­fo­nen har ki­met en hel del, si­den han for to uger si­den stod frem og gav sin ver­sion af år­sa­gen til den uhyg­ge­li­ge mord­brand om bord på fær­gen Scan­di­navi­an Star, som un­der sejlads fra Oslo til Fre­de­riks­havn nat­ten til 7. april 1990 brød ud i lys lue på grund af ildspå­sæt­tel­se. Det ko­ste­de 159 men­ne­sker li­vet.

» Jeg er så glad og let­tet over, at jeg har gjort det. Det har væ­ret et kæm­pe pres, men det er det he­le værd, for sand­he­den skal frem, in­den jeg går i gra­ven, « si­ger Flem­m­ing Thue Jensen.

På trods af at det er 26 år si­den, ka­ta­stro­fen ske­te, er Scan­di­navi­an Star- tra­ge­di­en sta­dig som et åbent sår hos man­ge over­le­ven­de og på­rø­ren­de til de om­kom­ne. Og har til dels og­så væ­ret det for Flem­m­ing Thue Jensen, som sam­men med en kol­le­ga var blandt de før­ste, der kom om bord på fær­gen for at af­dæk­ke fak­ta om bran­den. De to skibsin­spek­tø­rer blev som fa­g­eks­per­ter sendt til Ly­sekil i Sve­ri­ge, hvor­til Scan­di­navi­an Star blev bug­se­ret, da der kun var ma­te­ri­el til­ba­ge at red­de. De­res ene­ste for­mål var at få så me­gen vi­den som mu­ligt om de fak­tu­el­le for­hold på fær­gen til brug for sø­for­kla­rin­gen, som f or e g i k ugen ef­ter i Sø- og Han­dels­ret­ten i Kø­ben­havn. » Hvad jeg så i Ly- Hvad jeg så i Ly­sekil – det var så for­fær­de­ligt, og det for­føl­ger mig sta­dig og vil al­tid gø­re det Flem­m­ing Thue Jensen sekil – det var så for­fær­de­ligt, og det for­føl­ger mig sta­dig og vil al­tid gø­re det. Vi kom om bord som nog­le af de før­ste eft er brand­fol­ke­ne, og vi måt­te ik­ke rø­re no­get, for­di norsk po­li­ti sam­ti­dig stod med en kæm­pe op­ga­ve med 159 lig, der al­le skul­le fo­to­gra­fe­res og do­ku­men­te­res til eft er­forsk­nin­gen. Så vi var nødt til at skræ­ve over dem for at kom­me rundt og ud­fø­re vo­res ar­bej­de. Jeg vil ik­ke gå i de­tal­jer med det, men jeg kan si­ge, at der var lig i bå­de hel, halv og kvart ud­ga­ve. Nog­le var kun knog­ler, for­di der hav­de væ­ret så ek­stremt varmt. Vi kom om bord søn­dag for­mid­dag og ar­bej­de­de frem til tirs­dag aft en. Det var fryg­te­ligt, og jeg måt­te ud at ka­ste op fl ere gan­ge un­der­vejs, « si­ger Flem­m­ing Thue Jensen, som har be­slut­tet, at in­ter­viewet med BT er det sid­ste, han gi­ver, før der even­tu­elt bli­ver af­dæk­ket me­re om mord­bran­den, der net­op nu bli­ver ku­le­gra­vet af en uaf­hæn­gig kom­mis­sion på be­stil­ling af det nor­ske stor­ting. Gav op­lys­nin­ger­ne til­ba­ge i 1990 I da­ge­ne eft er at den tid­li­ge­re re­gions­chef i Sø­fart­s­sty­rel­sen stod frem og for­tal­te om sin vi­den og kon­klu­sion på for­lø­bet og bag­grun­den for det, blev han – bå­de i avis­ar­tik­ler, på so­ci­a­le me­di­er og en­kel­te gan­ge i te­le­fon på hjemadres­sen – fra fl ere si­der ud­sat for en hetz. Op­fat­tel­sen var, at han gen­nem de se­ne­ste 26 år har gå­et og gemt på en na­gel­fast vi­den, og at han for længst bur­de ha­ve for­talt, hvad han vid­ste.

» Der er en del, der har få­et galt fat i det, og nog­le har oven i kø­bet sagt, at de vil slå mig ihjel. Det rø­rer mig så­dan set ik­ke, for jeg ved, hvor­dan tin­ge­ne hæn­ger sam­men. Så når jeg har få­et den slags op­ring­nin­ger, så si­ger jeg ba­re, at jeg ik­ke har no­get at snak­ke med dem om og læg­ger rø­ret på, « si­ger han nøg­ter­nt.

Til­ba­ge i 1990 for­tal­te han to gan­ge nor­ske kri­mi­nal­folk, at de bur­de in­ter­es­se­re sig for, at der var be­gå­et sa­bo­ta­ge på et hy­draulik­rør, hvor­fra – er det se­ne­re kon­klu­de­ret – der blev til­ført tons­vis af di­e­se­lo­lie til at næ­re bran­den, og at der ved to brand­dø­re i bun­den af ski­bet var kilet sær­li­ge klod­ser fast, som for­hin­dre­de dø­re­ne i at luk­ke. Beg­ge de­le kræ­ve­de de­tail­kend­skab til fær­gen.

Men Flem­m­ing Thue Jen­sens

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.