DEN SKAL FREM, G GÅR I GRA­VEN’

BT - - NYHEDER -

hen­ven­del­ser til po­li­ti­et blev fe­jet til si­de. Og i ef­ter­å­ret 1990, da of­fent­lig­he­dens pres for at få sa­gen opkla­ret hav­de vok­set sig enormt mod Oslo Po­li­ti, er­klæ­re­de po­li­ti­et sa­gen for opkla­ret og pe­ge­de på en dansk last­vogns­chauf­før som ger­nings­mand. Seks år tid­li­ge­re var han ble­vet dømt for brandstif­tel­se. Men da han var en af de 159 om­kom­ne, kun­ne han ik­ke for­sva­re sig. For seks år si­den på­tog jeg mig den mis­sion at for­tæl­le sand­he­den

Se­ne­re er det kom­met frem, at fi­re af de seks bran­de op­stod mel­lem et halvt og et helt døgn ef­ter last­vogns­chauf­før­en var død.

Norsk po­li­ti fast­hol­der, at der er ta­le om føl­ge­bran­de. Flem­m­ing Thue Jensen er sik­ker på, de blev på­sat.

» For seks år si­den på­tog jeg mig den mis­sion at for­tæl­le sand­he­den. Jeg var og­så be­vidst om, at jeg måt­te gå so­lo, for jeg kun­ne ik­ke træn­ge igen­nem hos po­li­ti­et. For fi­re år si­den be­gynd­te brik­ker­ne så for al­vor at fal­de på plads, « si­ger han. Net­værk af eks­per­ter I hund­red­vis af ti­mer hav­de han på det tids­punkt sid­det i kon­to­ret i hjem­met med sin pc tændt og ar­bej­det sig gen­nem ræk­ken af nor­ske og sven­ske rap­por­ter om sa­gen for at fin­de sand­he­den bag tra­ge­di­en. Og lidt ef­ter lidt – ved at kom­bi­ne­re sin egen unik­ke vi­den med øv­rig vi­den fra bl. a. ’ Stif­tel­sen’, en uaf­hæn­gig norsk grup­pe af eks­per­ter, som hel­ler ik­ke har tro­et på den of­fi­ci­el­le for­kla­ring om, at det var den dan­ske last­bil­chauf­før, der stod bag de på­sat­te bran­de – har der teg­net sig et bil­le­de af, hvad der ske­te om bord den skæb­nesvan­gre nat.

» Ef­ter at al­le over­le­ven­de var evaku­e­ret til Ste­na Sa­ga, blev det på et tids­punkt be­slut­tet, at den ty­ske ma­skin­me­ster, den dan­ske che­felek­tri­ker og en fi­lip­pinsk ma­ski­nist sam­men med kap­ta­jn Hu­go Lar­sen skul­le fly­ves til­ba­ge på Scan­di­navi­an Star for at hjæl­pe brand­fol­ke­ne pga. de­res kend­skab til ski­bets in­dret­ning. Hav­de norsk po­li­ti ind­kaldt mig og min kol­le­ga til sam­ta­le i 1990, vil­le de ef­ter kort tid ha­ve stå­et med kun de tre først­nævn­te som mistænk­te i ste­det for 482 per­so­ner, hvor­for sa­gen bur­de væ­re fuldt og en­de­ligt opkla­ret, « si­ger Flem­m­ing Thue Jensen, som i dag ik­ke vil la­de sig af­hø­re af norsk po­li­ti, for­di dets ef­ter­forsk­nings­chef ind­gik i det op­rin­de­li­ge ef­ter­forsk­nings- team og der­for af kompetente per­so­ner i Nor­ge an­ses for inhabil.

Og og­så for­di po­li­ti­et iføl­ge ’ Stif­tel­sen’s un­der­sø­gel­se an­sat­te ma­skin­meste­ren som kon­su­lent i ef­ter­forsk­nin­gen.

» Han vild­led­te i ste­det for at vej­le­de. Han fyld­te dem med løgn, « me­ner Flem­m­ing Thue Jensen. Følg pen­ge­ne I 2014 be­slut­te­de det nor­ske stor­ting at ned­sæt­te en uaf­hæn­gig kom­mis­sion, der skal un­der­sø­ge sa­gen igen. Bl. a. pen­ge­strøm­men i for­bin­del­se med ud­be­ta­ling af ski­bets for­sik­rings­sum.

I sam­me for­bin­del­se er­kend­te Oslos nye po­li­ti­me­ster, at be­vi­ser­ne hav­de væ­ret man­gel­ful­de mod den dan­ske chauf­før.

» Det be­tød, at der nu ik­ke læn­ge­re var en brandstif­ter. Først nu var sce­nen åben, og jeg kun­ne træ­de frem med min vi­den uden at bli­ve ti­et ihjel, « si­ger Flem­m­ing Thue Jensen.

Få da­ge ef­ter at kom­mis­sio­nen blev ned­sat, dø­de den ty­ske ma­skin­me­ster uden var­sel i sit hjem i Fl­o­ri­da. Of­fi­ci­elt af hjer­te­stop.

SA­GEN KORT - SCAN­DI­NAVI­AN STAR

TVIVL En 26 år gam­mel rap­port sår nu plud­se­lig tvivl om den dan­ske skibs­un­der­sø­gers te­o­ri om, at be­sæt­nings­med­lem­mer på Scan­di­navi­an Star be­gik sa­bo­ta­ge mod ski­bet. En uhy­re cen­tral brik i myste­ri­et om bran­den på Scan­di­navi­an Star i 1990 er et øde­lagt oli­e­rør. Hidtil har den pen­sio­ne­re­de skibsin­spek­tør Flem­m­ing Thue Jensen, som stod i spid­sen for un­der­sø­gel­sen af døds­bran­den for Sø­fart­s­sty­rel­sen, an­ført, at rø­ret blev vre­det fra hin­an­den af be­sæt­nings­med­lem­mer som led i for­sik­rings­svin­del, men i går brag­te den nor­ske avis VG en hidtil hem­me­lig­holdt rap­port, som mod­si­ger den te­o­ri .

Den læk­ke­de rap­port er ud­ar­bej­det af sel­ska­bet Rö­da Bo­la­get, som bjær­ge­de Scan­di­navi­an Star i sin tid, og he­ri for­kla­rer bjærg­nings­le­der Per- Gunnar Lun­din, at rørska­den ske­te en­ten før el­ler un­der bran­den. En mu­lig­hed er og­så, at bjærg­nings­folk for­år­sa­ge­de ska­den, da man hav­de pro­ble­mer med at sæn­ke dæk­ket ved an­kom­sten til kaj­en i Ly­sekil i Sve­ri­ge.

Men den for­kla­ring kø­ber Flem­m­ing Thue Jensen ik­ke:

» Jeg var om bord al­le­re­de om søn­da­gen og så, hvor­dan rø­ret var øde­lagt. Rö­da Bo­la­get be­gynd­te alt­så først at sæn­ke dæk og bjær­ge bi­ler om ons­da­gen. Der­for er mit vid­neud­sagn død­ham­ren­de vig­tigt, for­di jeg er i stand til at fast­slå, at det var sa­bo­ta­ge, « si­ger Flem­m­ing Thue Jensen.

» Jeg har stå­et i læ­re på et værft og ar­bej­det ti år af mit liv som ma­skin­me­ster og ma­skin­chef. Jeg har selv mon­te­ret og skilt rør ad på den må­de. Det er ube­stridt sa­bo­ta­ge. «

» Lun­din ( bjærg­nings­che­fen, red.), som har ud­talt sig til den rap­port, har ef­ter­føl­gen­de be­stridt, hvad der står i den. Han er ble­vet ci­te­ret for no­get, han al­drig har sagt. Den rap­port æn­drer in­tet, men sa­gen er hjer­te­blod for dem i Nor­ge, og så snart der duk­ker no­get op, der lig­ner no­get nyt, bli­ver det blæst op, « si­ger Flem­m­ing Thue Jensen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.