Tysk vi­ce­kans­ler: Trump er en trus­sel mod fred

BT - - NYHEDER -

Ber­lin: Tys­klands vi­ce­for­bund­skans­ler, so­ci­al­de­mo­kra­ten Sig­mar Ga­bri­el, be­teg­ner den ame­ri­kan­ske mil­li­ar­dær Do­nald Trump, som er Det Re­pu­bli­kan­ske Par­tis før­en­de præ­si­dent­kan­di­dat, som en trus­sel mod fred, so­ci­al sam­men­hængs­kraft og øko­no­misk vel­stand.

I et in­ter­view i avi­sen Welt am Son­n­tag sæt­ter Ga­bri­el Do­nald Trump i sam­me båd som ’ høj­re­fløjspo­puli­ster som Frank­rigs Ma­ri­ne Le Pen og Hol­lands Ge­ert Wil­ders’.

I et se­pa­rat in­ter­view, som og­så blev bragt søn­dag, sva­rer for­bund­skans­ler An­gela Mer­kel und­vi­gen­de på et spørgs­mål om Trump.

» Jeg ken­der ham ik­ke per­son­ligt. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.