Ja, skal yt­rings­fri­hed kun gæl­de ud­valg­te?

BT - - DEBAT -

JA­COB MCHAN­GA­MA

at der er par­ti­er, der bå­de øn­sker at af­skaff e ra­cis­me­pa­ra­graff en og kræ­ver Grim­høj­moskéen luk­ket. På den ene si­de vil de gø­re det mu­ligt for na­zi­ster at si­ge ek­stre­me ting, som folk tid­li­ge­re er ble­vet dømt for, og på den an­den si­de vil de skri­de ind på bag­grund af ima­men Abu Bilals ud­ta­lel­ser i mo­ske­en. Som jeg tol­ker ud­ta­lel­ser­ne, er de ud­tryk en for­tolk­ning af is­lam, som – må­ske med und­ta­gel­se af yt­rin­gen om at slå børn, hvis de ik­ke be­der – ik­ke er di­rek­te op­for­drin­ger til vold og der­med næp­pe strafb are. Hvis han der­i­mod hav­de op­for­dret til­hø­rer­ne til at mel­de sig som kri­ge­re for Is­la­misk Stat og til at be­gå ter­ror mod Dan­mark, vil­le si­tu­a­tio­nen væ­re en an­den.

DET ER SÆRT,

no­get nyt, at po­li­ti­ke­re kræ­ver yt­rings­fri­he­den be­græn­set for den ene el­ler an­den part på bag­grund af de­res per­son­li­ge sym­pa­ti­er. Men Ju­stits­mi­ni­ste­ri­et har før be­kendt­gjort, at det ik­ke er mu­ligt at luk­ke for­e­nin­gen bag Grim­høj­moskéen, li­ge­som Rigs­ad­vo­ka­ten før har slå­et fast, at der ik­ke er grund­lag for at luk­ke Hizb ut- Ta­hrir.

DET ER IK­KE

at Grim­høj­moskéen er en sa­la­fi st­moské, der støt­ter op­ret­tel­sen af et ka­li­fat. Jeg sy­nes, at man ak­tivt skal op­sø­ge de mil­jø­er og for­sø­ge at be­græn­se an­tal­let af folk, der kom­mer i mo­ske­en og for­sø­ge at få folk til at gå ind for an­dre, grund­læg­gen­de idéer.

AL­LE HAR VIDST,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.