Nej, Grim­høj­moskéen kræn­ker sæ­de­lig­he­den

BT - - DEBAT -

MARTIN HEN­RIK­SEN

spørgs­mål om yt­rings­fri­hed, hvor en luk­ning af Grim­høj­moskéen er et spørgs­mål om at sæt­te be­græns­nin­ger for re­li­gions­fri­he­den. Det er for­skel­li­ge ting eft er min op­fat­tel­se. Dis­kus­sio­nen om de ting, der fo­re­går i Grim­høj­moskéen, har ik­ke no­get at gø­re med yt­rings­fri­hed, men med hvor­dan re­li­gio­nen udø­ves. Der står i grund­loven, at man må prak­ti­se­re sin tro, så læn­ge det ik­ke stri­der mod sæ­de­lig­he­den. Sæ­de­lig­hed hand­ler om de grund­læg­gen­de vær­di­er og det moral­ske ko­deks, der er i et sam­fund. Og jeg har den op­fat­tel­se, at f. eks. un­der­vis­ning i ste­ning ik­ke ba­re stri­der mod sæ­de­lig­he­den, men og­så for­styr­rer den off ent­li­ge or­den, da det er et for­søg på at op­byg­ge et pa­ral­lelt rets­sy­stem, som står i op­po­si­tion til det dan­ske.

RA­CIS­ME­PA­RA­GRAF­FEN ER ET

JURI­STER­NE HAR TA­GET

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.