Jeg er ik­ke læng

BT - - NYHEDER -

FOR­AN­DRET FET­TER I sin selv­bi­o­gra­fi fra 2011 af­slø­re­de Fre­de­rik Fet­ter­le­in, at han hav­de væ­ret al­le si­ne kæ­re­ster ut­ro. Men det har æn­dret sig, be­dy­rer den 45- åri­ge le­ve­mand, der er for­lo­vet med den 26- åri­ge An­drea To­lic, som han har kendt i lidt over et år.

» Det er nok for­di, jeg er ble­vet lidt æl- dre og har få­et lidt me­re ro på. Man er me­re glad for dét, man har, « ly­der det op­rig­tig stolt fra Fet­ter­le­in, der har ad­skil­li­ge brud­te for­lovel­ser og en en­kelt skils­mis­se i ba­ga­gen.

» I be­gyn­del­sen skul­le vi jo li­ge læ­re hin­an­den at ken­de, men så har det holdt ved. Hun er og­så me­get in­vol­ve­ret i mi­ne børn, så det fun­ge­rer skidegodt. Hun er en sød pi­ge, « for­tæl­ler Fet­ter­le­in om sin 19 år yn­gre kæ­re­ste, som han og­så bor sam­men med.

Par­rets bryl­lup er ble­vet ud­skudt et par gan­ge, men ser nu ud til at bli­ve af­holdt i april.

» Jeg har ba­re haft for travlt med op­ta­gel­ser­ne til min nye se­rie til at kun­ne væ­re med i plan­læg­nin­gen. Nog­le gan­ge har vi fil­met fra ni om mor­ge­nen til tre om nat­ten. Jeg har væ­ret vant til at ar­bej­de et par ti­mer om da­gen, så det er no­get an­det, « in­drøm­mer han.

Fre­de­rik Fet­ter­le­in fik øge­nav­net ’ Fat­tig­le­in’, da han med­vir­ke­de i tv­pro­gram­met ’ Luksus­fæl­den’ for at få

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.