Dser spor

BT - - NYHEDER -

MAN­DAG 7. MARTS 2016

Hvem sco­rer mest? Hvem er bedst til at bru­ge pen­ge? Hvem er bedst til at tje­ne pen­ge? Hvem har gjort flest ulov­li­ge ting?

Hvem går mest i by­en? Tid­li­ge­re ten­nis­spil­ler, mo­del og re­a­li­ty­del­ta­ger. Gik per­son­ligt kon­kurs i 2010 og delt­og to år se­ne­re i ’ Luksus­fæl­den’ for at få hjælp til at slip­pe af med sin gæld på 5,8 mio. kro­ner. Gift med den tjek­ki­ske mo­del Te­reza Maxová fra 2000 til 2004, som han har søn­nen To­bi­as, 16, med. Hav­de et storm­fuldt for­hold til san­ge­r­in­den Sa­se­li­ne Sø­ren­sen, som han mød­te, da de beg­ge delt­og i ’ Ro­bin­son Eks­pe­di­tio­nen’ i 2004. Sam­men har de ot­te- åri­ge Se­an. For­lo­vet med sven­ske An­drea To­lic på 26, som han fri­e­de til i maj.

PRIS­STIG­NING Det var ik­ke for at slip­pe for de hø­je­re ge­by­rer, der ram­mer bo­li­ge­je­re med lån hos To­tal­kre­dit, som er en del af Nykredit, at Nykre­dits næst­for­mand for ny­lig valg­te at flyt­te et bo­lig­lån til kon­kur­ren­ten i Jy­ske Bank. Det for­kla­rer næst­for­mand Hans Bang- Han­sen, der op­sag­de et re­al­kre­dit­lån på tre mil­li­o­ner kro­ner i To­tal­kre­dit 13. ja­nu­ar for at skif­te til Jy­ske Bank.

» Jeg har god samvit­tig­hed og kan hen­vi­se til de fak­ti­ske for­hold i sa­gen, « si­ger Hans BangHan­sen, som for­kla­rer, at han stif­te­de sit lån, da Jy­ske Bank var en del af To­tal­kre­dit- sa­m­ar­bej­det.

et sam­ar­bej­de op­hør­te dog, da Jy­ske Bank fu­sio­ne­re­de med BRFkre­dit. Hans Bang- Han­sen øn­ske­de at bli­ve som kun­de i Jy­ske Bank. I for­bin­del­se med re­fi­nan­si­e­rin­gen af det fe­måri­ge lån flyt­te­de han der­for lå­net til Jy­ske Bank.

Ti­m­in­gen med ge­byr­for­hø­jel­ser­ne er til­fæl­dig, si­ger han.

» Det kan se fjol­let ud, men det er alt­så så­dan, det hæn­ger sam­men, « si­ger næst­for­man­den, der og­så ejer fle­re land­brugs­virk­som­he­der med lån i Nykredit og der­u­d­over blandt an­det er by­rå­ds­med­lem i Hor­sens Kom­mu­ne for Ven­stre. Ik­ke frem­sy­net nok » Jeg må in­drøm­me, at da vi køb­te et som­mer­hus i slut­nin­gen af 2010 og tog et fe­mårigt lån gen­nem To­tal­kre­dit og Jy­ske Bank, rak­te mit frem­syn ik­ke til, at det skul­le re­fi­nan­si­e­res på sam­me tids­punkt som den bal­la­de her, « si­ger han.

Midt i stormvej­ret om Nykre­dits bi­drags­sat­ser be­slut­te­de re­al­kre­dit­sel­ska­bet at of­fent­lig­gø­re, hvor Nykre­dits 19 be­sty­rel­ses­med­lem­mer har de­res pri­va­te bo­lig­lån.

De fle­ste har lån hos Nykredit el­ler To­tal­kre­dit. To har valgt at lå­ne pen­ge til de­res bo­lig hos kon­kur­ren­ten Re­al­kre­dit Dan­mark, og en en­kelt har lån hos DLR og Nor­dea Kre­dit.

Ét be­sty­rel­ses­med­lem har fi­nan­si­e­ret et fri­tids­hus hos Nor­dea Kre­dit, men har sam­ti­dig to an­dre bo­lig­lån hos Nykredit.

Det er li­ge­som at spør­ge ele­fan­ten og lø­ven, hvem der er kon­ge af jung­len. Al­le sva­rer lø­ven, men al­le dy­re­ne ved, at det er ele­fan­ten. Den går ba­re ik­ke og flas­her med det.

Jeg tror, du har brugt flest. Jeg har kun brugt mi­ne eg­ne.

Ja okay, den ta­ger jeg på mig. Dér fø­rer jeg.

Der skal ik­ke så me­get til for at tje­ne me­re end mig.

Jeg har sid­det i fængsel i de fle­ste by­er, jeg har væ­ret i. Man en­der ba­re i nog­le dum­me si­tu­a­tio­ner af og til.

Jeg er sgu ble­vet lidt ke­de­lig. Jeg el­sker at gå ud, men jeg har ik­ke så me­get tid.

Det er nok mig så. Jeg går ik­ke i by­en i we­e­ken­den, hvor jeg har un­ger­ne, men jeg fik vir­ke­lig smag for det, da vi ind­spil­le­de se­ri­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.