SEKS an­dre SUPERFØDEVARER

BT - - SUNHED -

HVID­LØG. In­de­hol­der stoff er­ne al­li­in og al­li­cin, der brem­ser unø­dig in­fl am­ma­tion ( be­tæn­del­se) i krop­pen. Hvid­lø­get har og­så den eff ekt, at det kan sæn­ke ko­leste­rol­tal­let og få blod­tryk­ket til at fal­de. Et en­kelt fed el­ler to i ma­den gi­ver dig mas­ser af saft og kraft . Al­min­de­li­ge gu­le løg og rød­løg er og­så ri­ge på sty rken­de plan­te­stoff er. Du kan få ek­stra me­get sund­hed, hvis du la­der et knust hvid­løg stå og hvi­le i fem- ti mi­nut­ter. I pro­ces­sen dan­ner ind­holds­stoff er­ne al­li­in og al­li­cin nye svovlfor­bin­del­ser, der løft er hvid­lø­gets sty rke til ukend­te høj­der. RØD­BE­DE. Un­der­sø­gel­ser vi­ser, at rød­be­den in­de­hol­der stoff er, der kan sæn­ke dit blod­tryk be­trag­te­ligt og kan be­kæm­pe kro­nisk in­fl am­ma­tion eff ek­tivt. Den blod­tryks­s­æn­ken­de eff ekt stam­mer fra ni­trat, som du og­så fi nder i en lang ræk­ke grønt­sa­ger, som f. eks. spi­nat og grøn­ne bøn­ner. Fle­re to­pat­le­ter bru­ger des­u­den rø­de­be­des­aft for at for­bed­re de­res præ­sta­tio­ner. For­kla­rin­gen er rød­be­des­aft ens ind­hold at ni­trat. Det bli­ver i krop­pen om­dan­net til ni­tra­toxid, som gør, at man bed­re kan løft e ilt over i de ar­bej­den­de mu­skel­cel­ler. AVO­CA­DO. In­de­hol­der mas­ser af fi ber og Evi­ta­min. Fi­bre­ne sty rker ma­ve- tarm- sy­ste­met og bi­dra­ger til en sund tarm­fl ora. Ca. 70 pct. af krop­pens im­mun­for­svar sid­der i ma­ven, der­for er det yderst re­le­vant at gi­ve bak­te­ri­er­ne næ­ring, så de kan for­me­re sig. En al­min­de­lig avo­ca­do in­de­hol­der 15 gram fedt/ 100 g, men stør­ste­delen er de go­de en­kel­tu­mæt­te­de fedt­sy­rer og be­står af især olie­sy­re, som er kendt for sin ko­leste­rol­ned­sæt­ten­de egen­skab. Spis en halv til en hel avo­ca­do om da­gen. MYN­TE. Er rig på æte­ri­ske oli­er, som vir­ker bak­te­ri­edræ­ben­de og der­for kan be­skyt­te mod syg­dom. De æte­ri­ske oli­er vir­ker des­u­den be­ro­li­gen­de på ma­ven og kan der­for for nog­le væ­re gavn­li­ge for for­dø­jel­sen. Myn­ten in­de­hol­der og­så im­mun­for­svars­sty rken­de an­tioxi­dan­ter. Selv små do­ser vir­ker sund­heds­frem­men­de. Brug den på linje med an­dre kryd­derur­ter som f. eks. di­ld, pur­løg og ti­mi­an. GRØN­KÅL. In­de­hol­der så­kald­te gluco­si­no­la­ter, der er i stand til at be­skyt­te mod fl ere for­mer for kræft og sty rker dit im­mun­for­svar. In­de­hol­der des­u­den man­ge fi bre og en ræk­ke næ­rings­stoff er som A- og C- vi­ta­min. Og­så broc­co­li, ro­sen­kål, hvid­kål, blom­kål og rød­kål er ri­ge på sty rken­de stoff er, som du vil ha­ve gavn af. Spis et par hund­re­de gram dag­ligt. QUINOA. Rig på fi ber, som gav­ner ko­leste­rol­tal­let og mind­sker ri­si­ko­en for en ræk­ke kræft syg­dom­me. Ind­hol­det af om­e­ga- 3- fedt­sy­rer er med til at for­stær­ke qui­no­a­ens an­ti­in­fl am­ma­to­ri­ske egen­ska­ber. Sam­ti­dig næ­rer de tar­mens bak­te­ri­er, så du får et stærkt for­dø­jel­ses­sy­stem. En pas­sen­de po­r­tion i et ho­ved­må­l­tid lig­ger på 25- 75 gram, afh æn­gigt af hvad dit må­l­tid el­lers be­står af.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.