Mar­kant før­ste­da­me

BT - - NAVNE -

DØDS­FALD Nancy Re­a­gan, tid­li­ge­re sku­e­spil­ler og før­ste­da­me i USA, er død. Hun var gift med Ro­nald Re­a­gan, der var USAs præ­si­dent fra 1981 til 1989, og hun reg­nes for at væ­re en af de præ­si­dent­fru­er, der hav­de mest ind­fl ydel­se på præ­si­dent­ska­bet.

Nancy Re­a­gan, som blev 94 år, dø­de i går mor­ges lo­kal tid af hjer­tesvigt i sit hjem i Los An­ge­les.

I en er­klæ­ring fra Re­a­gan- bi­bli­o­te­ket hed­der det, at hun skal be­gra­ves ved si­den af sin mand på Ro­nald Re­a­gans Præ­si­dent­bi­bli­o­tek i Si­mi Val­ley i Ca­li­for­ni­en.

Ro­nald Re­a­gan, der dø­de i 2004, hav­de i Nancy Re­a­gan en me­get hen­gi­ven hu­stru – el­ler i hvert fald hav­de han en me­get be­skyt­ten­de hu­stru.

Hun stod ham bi i Det Hvi­de Hus, blandt an­det i ti­den eft er et at­ten­tat­for­søg, hvor han blev sår­et.

Se­ne­re i li­vet var hun ved hans si­de, eft er­hån­den som alzhei­mer­syg­dom­men fi k me­re og me­re tag i ham.

Ro­nald Re­a­gan kald­te hen­de for ’ Mom­my’, mens hun kald­te ham for ’ Ron­nie’.

Nancy Da­vis var sku­e­spil­ler i Hol­lywood i 1940er­ne og 1950er­ne. I 1952 gift ede hun sig med fi lm­sku­e­spil­le­ren Ro­nald Re­a­gan.

Hen­des mand skift ede kar­ri­e­re. Det brag­te par­ret ind i gu­ver­nør­bo­li­gen i Ca­li­for­ni­en fra 1967 til 1975. Po­li­tisk part­ner Se­ne­re fi k Ro­nald Re­a­gan så det rig­tig sto­re em­be­de, da han vandt over Jim­my Car­ter i præ­si­dentval­get i 1980 og ryk­ke­de ind i Det Hvi­de Hus med sin ko­ne i ja­nu­ar 1981.

I Was­hin­g­ton blev det al­min­de­ligt kendt, at hun be­gynd­te at vir­ke som rå­d­gi­ver for sin mand, præ­si- den­ten. Hun var hans po­li­ti­ske part­ner, og hun reg­nes for at ha­ve væ­ret en af de mest ind­fl ydel­ses­ri­ge

i Was­hin­g­ton DC. Hun pla­ce­res i klas­se med Eleanor, gift med præ­si­dent Franklin Roosevelt, med Edith, gift med præ­si­dent Woodrow Wil­son, og med Hil­lary, gift med præ­si­dent Bill Cl­in­ton.

il­lary Cl­in­ton for­sø­ger som be­kendt i den­ne tid selv at bli­ve præ­si­dent­kan­di­dat for de­mo­kra­ter­ne.

I 1985, mens Nancy Re­a­gan var før­ste­da­me, for­kla­re­de hun i et in­ter­view, hvad hun så som sin op­ga­ve.

» Jeg ser før­ste­da­men som et mid­del til at for­hin­dre, at præ­si­den­ten bli­ver iso­le­ret. Jeg ta­ler med folk. De for­tæl­ler mig ting og sa­ger. Hvis no­get er ved at bli­ve et pro­blem, så er jeg ik­ke for fi n til at ta­ge fat i en per­son fra sta­ben for at spør­ge om det, « sag­de hun.

» Jeg er en kvin­de, der el­sker sin mand, og jeg har ik­ke brug for en und­skyld­ning for at se eft er hans per­son­li­ge og po­li­ti­ske vel­be­fi nden­de.

Hun og Ro­nald Re­a­gan fi to børn sam­men. Dat­te­ren Pat­ti Da­vis, der blev født i 1952, og søn­nen Ron Re­a­gan fra 1958.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.