Rørt Ma­don­na sav­ner sin søn

BT - - TV -

Det var en ty­de­ligt be­væ­get Ma­don­na, der for­le­den op­t­rå­d­te ved en af si­ne sto­re ud­solg­te kon­cer­ter i New Ze­aland.

Un­der kon­cer­ten fik po­p­dron­nin­gen en klump i hal­sen, da hun vil­le de­di­ke­re san­gen ’ La Vie en Ro­se’ til sin æld­ste søn. Det vi­ser en film fra kon­cer­ten op­ta­get af TMZ.

» Der er ik­ke en stær­ke­re kær­lig­hed end den, en mor fø­ler for sin søn, « sag­de den 57- åri­ge san­ge­r­in­de og fort­sat­te:

» Hvis jeg snak­ker for me­get om ham, be­gyn­der jeg at græ­de. Men jeg vil ger­ne de­di­ke­re san­gen til ham. Jeg hå­ber, at han hø­rer det et sted og ved, hvor me­get jeg sav­ner ham. «

Ma­don­na og eks­man­den Guy Rit­chie stri­des i øje­blik­ket om for­æl­dre­myn­dig­he­den over de­res fæl­les søn Roc­co.

Tors­dag i sid­ste uge stod det klart, at sa­gen om for­æl­dre­myn­dig­he­den skal ta­ges he­le vej­en til hø­jeste­ret.

Den 15- åri­ge søn har i no­gen tid bo­et hos sin far i Lon­don, og skal an­gi­ve­ligt næg­te at flyt­te til­ba­ge Ma­don­na, der bor i New York.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.