Rid­ders­holm vs. Sol­bak­ken

BT - - SPORTEN -

Mit job er at hol­de fo­kus på det, der sker på ba­nen, og jeg så en kol­le­ga, der hav­de lidt travlt med alt mu­ligt an­det Glen Rid­ders­holm For­hol­det mel­lem Glen Rid­ders­holm og Stå­le Sol­bak­ken har de se­ne­ste år væ­ret an­strengt. Her er et ud­pluk af dis­kus­sio­ner­ne mel­lem de to ka­ris­ma­ti­ske træ­ne­re :

1. SEP­TEM­BER 2013:

5. DE­CEM­BER 2014:

7. DE­CEM­BER 2014:

8. DE­CEM­BER 2014:

2. FE­BRU­AR 2015:

6. FE­BRU­AR 2015:

25. APRIL 2015:

Tidligt på sæ­so­nen bli­ver FC Midtjyl­land af FCK- træ­ner Stå­le Sol­bak­ken ud­råbt som guld­fa­vo­rit. » Stå­le kan godt drop­pe sit Mourin­ho­pis- mind ga­mes. Når vi på nu­væ­ren­de tids­punkt har så stort et for­spring til FCK, hand­ler det jo ik­ke om, at vi har over­præ­ste­ret, men at der er an­dre, der bur­de ha­ve li­ge så man­ge po­int, som har un­der­præ­ste­ret. Og det er det ene­ste, jeg har at si­ge til det, « si­ger Glen Rid­ders­holm til Ek­stra Bla­det.

I et in­ter­view i Tips­bla­det fun­de­rer Stå­le Sol­bak­ken over, hvor­vidt FC Midtjyl­land un­der Glen Rid­ders­holms le­del­se li­ge­som i den fo­re­gå­en­de sæ­son får gum­mi­ben. Glen Rid­ders­holm sva­rer til­ba­ge og kal­der Stå­le Sol­bak­ken for en dyg­tig træ­ner med en fremto­ning, der kan vir­ke ar­ro­gant.

Eft er FCK- sejr på 3- 0 over FCM spar­ker Stå­le Sol­bak­ken på TV3 snak­ken om FCMs gum­mi­ben i gang igen, hvor­eft er Glen Rid­ders­holm bli­ver ar­rig.

I et in­ter­view i BT si­ger Glen Rid­ders­holm, at in­gen tør gå til Stå­le Sol­bak­ken, og at han er en off ent­lig be­skyt­tet per­son.

Eft er kø­bet af Es­b­jerg- an­gri­be­ren Martin Pu­sic til FC Midtjyl­land stik­ker Stå­le Sol­bak­ken til klub­bens ta­len­t­ud­vik­ling. » FC Midtjyl­land er ik­ke ba­re en ta­lent­klub læn­ge­re. Det bli­ver svært at pra­le med nu, « si­ger Stå­le Sol­bak­ken til TV3. Det får Glen Rid­ders­holm op af sto­len.

I et in­ter­view i Po­li­ti­ken kal­der Glen Rid­ders­holm den spil­lestil, som FC Kø­ben­havn prak­ti­se­rer, for de­fen­sivt ori­en­te­ret. Og så er det Stå­le Sol­bak­kens tur til at bli­ve sur.

Glen Rid­ders­holm si­ger i et in­ter­view på TV3, at han har brugt ri­va­li­se­rin­gen med Stå­le Sol­bak­ken som en ek­stra mo­ti­va­tions­fak­tor i jag­ten på FC Midtjyl­lands før­ste dan­ske mester­skab. » Når jeg op­le­ver en kol­le­ga, der for­sø­ger at an­gri­be mig, men og­så sam­ti­dig har en ek­strem ar­ro­gant ud­tryks­form over for det, jeg si­ger, og ik­ke vi­ser respekt for min hold­ning, så kan jeg væl­ge to ting. At gå i krig med det for­an et stu­die. El­ler at ac­cep­te­re, at det må væ­re op til folk at væ­re smags­dom­mer – hvil­ken ud­tryks­form, de bedst bry­der sig om, « si­ger Glen Rid­ders­holm.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.