’ Jeg vil bli­ve i AGF’

BT - - SPORTEN - FREM­TID

Hvor spil­ler Kim Aa­bech eft er som­mer­fe­ri­en? Sva­ret blæser i den kol­de dan­ske for­år­sluft .

» Min AGF- kon­trakt ud­lø­ber jo i ju­ni. Men som ud­gangs­punkt vil jeg ger­ne bli­ve, « sag­de off en­siv­spil­le­ren, der først kom på ba­nen eft er pau­sen i den må­l­lø­se kamp mod FC Kø­ben­havn.

» Det var en regn­tung ba­ne, som kam­pen blev af­vik­let på. Det pas­se­de mig skidt. Så jeg ac­cep­te­rer, at jeg ik­ke var med i star­top­stil­lin­gen, « sag­de han.

Spørgs­må­let er imid­ler­tid, om AGF er in­ter­es­se­ret i at be­hol­de ham.

» Det øn­sker jeg ik­ke at dis­ku­te­re i pres­sen. Men det er ik­ke no­gen hem­me­lig­hed, at vi i øje­blik­ket ik­ke er i di­a­log med hin­an­den om kon­trakt­for­læn­gel­se, « sag­de AGFs sport­s­chef Jens An­der­s­son.

Kim Aa­bech er ik­ke den ene­ste nu­væ­ren­de AGF- spil­ler, der end­nu ik­ke ved, hvor han skal spil­le fra næ­ste sæ­sons begyndelse.

Det sam­me gæl­der blandt an­dre Step­han Pe­ter­sen, Alek­s­an­dar Cavric, Jes­per Lan­ge og Da­ni­el Chri­sten­sen.

» In­gen får mig til at ud­ta­le mig off ent­ligt om, hvem vi er i kon­trakt- di­a­log med. Det er op til hver en­kelt spil­ler, om de øn­sker at for­tæl­le det, « sag­de Jens An­der­s­son med hem­me­lig­heds­fuld mi­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.