PÅ KRIGS­STIEN

BT - - SPORTEN - JY­DER NY­DER DET

Der er spil­let 20 run­der i Su­per­liga­en, og Søn­derjy­ske lig­ger num­mer tre. Få men­ne­sker hav­de nok reg­net med, at den sæt­ning skul­le stå i en avis no­gen­sin­de, men i Ha­der­s­lev har de gi­vet po­k­ker i for­vent­nin­ger eft er af­ske­den med en værds­at træ­ner in­den sæ­so­nen og far­vel til en stor pro­fi l. Men så­dan ser det ud for Jakob Mi­chel­sens hold, der i før­ste halv­leg ud­spil­le­de Brønd­by og end­te med en fl ot 3- 1sejr.

» In­den sæ­so­nen var vi nedryk­nings­kan­di­da­ter, nu er vi me­dal­je­kan­di­da­ter. Vi ta­ger en kamp ad gan­gen. Vi vil ha­ve lov at ny­de det her i dag, « sag­de Mi­chel­sen. Det er sjovt at tæn­ke på, at vi lig­ger a po­int med AaB. Vi sy­nes, det er sinds­sygt fedt i øje­blik­ket

» Jaaa, selv­om man er jy­de, og selv­om vi er yd­my­ge, har vi over­le­vet nu. Vo­res sæ­son­mål er at ram­me de 45 po­int, eft er vi har spil­let et hi­sto­risk godt eft er­år. Det her var et godt skridt på vej­en til det. Det er vo­res mål at la­ve den bed­ste sæ­son i klub­bens hi­sto­rie, og der skal vi ram­me 45 po­int, « lød det fra Mi­chel­sen. Kæm­pe­skalp Og spe­ci­elt det, at Søn­derjy­ske var det bed­ste hold i Ha­der­s­lev i går, be­tød me­get for træ­ne­ren.

» Det er en kæm­pe- skalp at vin­de over en af de stør­ste klub­ber i Dan­mark. Ik­ke for­di vi var hel­di­ge, men for­di det var fuldt fortjent, og for­di vi le­ve­re­de en mand­fol­ke­ind­sats. Det gi­ver selv­føl­ge­lig en mas­se selv­til­lid. « Det var Ni­co­laj Mad­sen, der hav­de den stør­ste ak­tie i Søn­derjy­skes sejr. Og selv­om han er fra Sjæl­land, har han få­et den jy­ske un­der­spil­let­hed ind un­der hu­den

» Det er sjovt at tæn­ke på, at vi lig­ger a po­int med AaB. Vi sy­nes, det er sinds­sygt fedt i øje­blik­ket. Men sagt med en kli­ché så ta­ger vi en kamp ad gan­gen, og det kan hur­tigt æn­dre sig, « sag­de Mad­sen, der og­så hur­tigt af­slog at væ­re man­den, der tal­te om me­dal­jer til Søn­derjy­ske.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.