Skarp Schwartz

BT - - SPORTEN -

til sidst, for vi får vist, at vi er sik­re på hin­an­den i for­sva­ret. De får en for­fær­de­lig mas­se hjør­ne­s­park, som vi for­sva­rer os godt imod, « sag­de Dal eft er kam­pen til Eu­rosport.

Hjem­me­sej­ren be­tød sam­ti­dig, at Es­b­jerg åb­ne­de et for­spring på ot­te po­int til Ho­bro, der om lør­da­gen lig­ne­de et hold i op­løs­ning, da de på hjem­me­ba­ne blev kørt over med 6- 0 af Vi­borg.

» Vi bli­ver bed­re he­le ti­den. Det var en for­ry­gen­de ind­sats i dag, bå­de in­di­vi­du­elt og re­la­tio­nelt, « fort­sat­te Dal .

Med ne­der­la­get hæn­ger Ran­ders fast i mid­terzo­nen, og man kan se frem til et for­år, hvor der bå­de er langt til me­dal­jer og nedryk­ning. Kronjy­der­nes ch­eft ræ­ner, Co­lin Todd, var som ven­tet ik­ke til­freds med si­ne spil­le­res ind­sats:

» Vi kun­ne ik­ke få vo­res ryt­me til fun­ge­re. Og li­ge eft er pau­sen, hvor

MAN­DAG 7. MARTS 2016 al­le ved, hvor vig­tigt det er at kom­me godt ud, gav vi et mål væk, selv­om vi ved, hvad Ron­nie er i stand til. Der­fra var det op ad bak­ke, og det kneb med at ta­ge an­svar. Vi er me­get bed­re, end det vi vi­ste i dag, « fastslog den 67- åri­ge eng­læn­der ær­ger­ligt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.