Brønd­bys sto­re ned­t­ur

BT - - SPORTEN -

JEG SÅ I går et me­get vel­fun­ge­ren­de Søn­derjy­ske- hold, som på bag­grund af de dy­der, de spil­ler eft er, over­mat­che­de Brønd­by i al­le spil­lets fa­ser i de­res 3- 1- sejr i Ha­der­s­lev.

Der er grund til at kri­ti­se­re Brønd­by. Li­ge­som der er grund til at ro­se Søn­derjy­ske. Det gør ondt på Brønd­by, at man ta­ber til Søn­derjy­ske. Det gør ondt, at tred­je­plad­sen, som var så tæt på, glip­per. Selv­føl­ge­lig er tred­je­plad­sen ik­ke uden for ræk­ke­vid­de, der er sta­dig po­int at spil­le om. Men det kun­ne ba­re ha­ve væ­ret en rig­tig god hi­sto­rie: At få to sej­re i træk og en tred­je­plads så kort in­de i for­års­sæ­so­nen.

Søn­derjy­der­ne har en me­get fi n or­ga­ni­sa­tion. Der er klas­si­ske dy­der i alt, hvad de gør. De hen­ter spil­le­re, der pas­ser ind i kon­cep­tet. Men det er og­så spil­le­re, som kan gø­re det bed­re og gø­re hol­det me­re slag­kraft igt og kon­kur­ren­ce­dyg­tigt. Janus Dra­ch­mann er en nøg­le­spil­ler, mens Pi­er­re Kan­strup og Ni­co­laj Mad­sen er hen­tet som re­la­tivt or­di­næ­re spil­le­re i hen­holds­vis Fre­dercia og HB Kø­ge, men de har gjort det strå­len­de for Søn­derjy­ske i en lang pe­ri­o­de og har sto­re in­di­vi­du­el­le ak­tier i kol­lek­ti­vets sto­re suc­ces. JEG VAR IN­DE på det i min for­ri­ge klum­me, at jeg tro­e­de på, at Brønd­by hav­de hol­det og se­tup­pet til at kun­ne ta­ge tred­je­plad­sen. Men det for­ud­sat­te, at de kun­ne hol­de Da­ni­el Ag­ger ska­des­fri, for­di man el­lers vil­le væ­re af­hæn­gig af Martin Ørnskov, der kun af og til har spil­let som stop­per, og det har han kun me­get sjæl­dent gjort godt.

Nu har Brønd­by så to spil­le­re i mid­ter­for­sva­ret, der ik­ke nor­malt er stop­pe­re og som i øv­rigt ik­ke ken­der hin­an­den. De har ik­ke spil­let sam­men før, og de skal nu til at ud­gø­re en så vi­tal po­si­tion på hol­det. THO­MAS FRANK BRU­GER de spil­le­re, han har. Le­bo­gang Phi­ri har væ­ret ska­det. Det sam­me gæl­der Martin Al­bre­cht­sen, Ro­dolph Austin og Da­ni­el Ag­ger. Selv­føl­ge­lig er en træ­ners mu­lig­hed for at sæt­te et slag­kraft igt hold og­så afh æn­gig af, hvem man har til rå­dig­hed. Men at stil­le med de fi re spil­le­re, Martin Ørnskov og Jes­per Ju­els­gård i mid­ter­for­sva­ret og Fre­de­rik Holst og Chri­sti­an Nør­gaard på den cen­tra­le midt­ba­ne, er ik­ke en cen­tral blok, der er et Brønd­by- hold vær­digt. Jeg vil langt hel­le­re spil­le med min egen cen­tra­le blok fra mit Sil­ke­borg- hold, end den som Brønd­by, en klub med am­bi­tio­ner om me­dal­jer, stil­le­de med i går.

Et an­det pro­blem er, at man­ge spil­le­re er på po­si­tio­ner, hvor de ik­ke er bedst. Hvor er Magnus Eriks­son egent­lig bedst? Og hvor god er Det gør ondt på Brønd­by, at man ta­ber til Søn­derjy­ske. Det gør ondt, at tred­je­plad­sen, som var så tæt på, glip­per han, når det kom­mer til styk­ket? Han spil­ler bå­de på kan­ten og som 10’ er mod Søn­derjy­ske. Det var gi­vet­vis for at for­stær­ke midt­ba­nen, at man ik­ke spil­le­de med Te­emu Puk­ki og Ka­mil Wilczek cen­tralt, som så ri­me­lig ud mod Ho­bro. Her sy­nes jeg egent­lig, at Puk­ki spil­le­de okay i en fri rol­le, hvor han hav­de en mak­ker. Hvis Puk­ki ik­ke spil­ler cen­tralt, spil­ler han ik­ke på sin bed­ste po­si­tion.

Må­ske er det så Magnus Eriks­son, der må spil­le på den høj­re kant. Men en­ten er det ik­ke hans fa­vo­rit­po­si­tion, el­ler og­så er han ik­ke på det ni­veau, jeg hav­de for­ven­tet. Jeg sy­nes, han er en or­di­nær spil­ler. Han har ind imel­lem vist, at han kan væ­re dyg­tig, men det kan en­hver spil­ler væ­re som­me ti­der. Jeg sy­nes be­stemt ik­ke, at det, han har vist indtil nu, vid­ner om en spil­ler med et højt superliga- ni­veau. DET PO­SI­TI­VE FOR Brønd­by mod Søn­derjy­ske var, at de fak­tisk bed lidt fra sig, da de kom bag­ud 1- 3. Men i den pe­ri­o­de, da de rent fak­tisk hav­de mo­men­tum, spo­le­re­de én en­kelt spil­ler de­res mu­lig­he­der. Fre­de­rik Holst spil­le­de kam­pen igen­nem med en ukon­trol­le­ret ag­gres­si­vi­tet, hvor han i ti­de og uti­de mi­ste­de fat­nin­gen, be­gik unød­ven­di­ge fris­park og kom i klam­me­ri med bå­de mod­stan­de­re og dom­mer. Han top­pe­de vild­ska­ben og dår­ska­ben ved at slå en mod­spil­ler i ma­ven med den na­tur­li­ge føl­ge, at han blev ud­vist. Det re­sul­te­re­de na­tur­lig­vis i, at det mo­men­tum, Brønd­by hav­de, gik i sig selv igen. Og ik­ke ale­ne tab­te de kam­pen til et klart bed­re hold. De blev og­så ud­stil­let og yd­my­get i de sid­ste mi­nut­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.