Fly­ven­de fra land

BT - - SPORTEN -

avan­ce­ment til se­mi­fi na­len. Godt nok stod det 1- 1 eft er før­ste pe­ri­o­de, men eft er to scor­in­ger til gæ­ster­ne i lø­bet af de før­ste tre mi­nut­ter af an­den pe­ri­o­de, be­gynd­te det at se svært ud for Rung­sted. Li­ge ved og næ­sten An­der­le­des tæt var det mel­lem Rø­d­ov­re Migh­ty Bulls og Es­b­jerg Ener­gy. Eft er 71 mi­nut­ters spil lyk­ke­des det dog og­så Es­b­jerg at brin­ge sig for­an 2- 0 i kam­pe. Eft er 60 mi­nut­ter end­te den or­di­næ­re kamp dog uaf­gjort 2- 2, og der­for fi k de 3.009 til­sku­e­re i Rø­d­ov­re lidt ek­stra for pen­ge­ne, in­den Es­b­jerg sej­re­de 3- 2.

Aal­borg Pirates, der sneg sig med i slut­spil­let på yder­ste man­dat bød de for­sva­ren­de me­stre fra Søn­derjy­ske op til dans i aft es. Stil­lings­kri­gen va­re­de indtil godt halvvejs i tred­je pe­ri­o­de, hvor først Aal­borg og der­næst Søn­derjy­ske kom på må­l­tav­len in­den for et mi­nut.

Søn­derjy­ske fandt vin­de­rin­stink- tet frem og score­de sej­rs­må­let til 2- 1 med knap syv mi­nut­ter til­ba­ge. Dog gav Jens Ni­el­sens trop­per al­drig op - med 11 se­kun­der til­ba­ge og to mand i ud­vis­nings­bok­sen valg­te Ni­el­sen al­li­ge­vel at træk­ke må­l­mand Marcus Lun­dell ud af Aal­borg- må­let. Et frisk men nyt­te­løst sats. Lidt spæn­ding - trods alt Mens de tre øv­ri­ge se­ri­er al­le står 2- 0 i kam­pe, fi k Oden­se Bul­l­dogs i aft es ud­lig­net mod Her­ning Blue Fox i den sid­ste kvart­fi na­le- se­rie. Her­ning vandt før­ste op­gør 2- 1, men i går var det kun Oden­se, der kun­ne fi nde vej til net­ma­sker­ne.

Her­nings Si­mon Ni­el­sen blev pas­se­ret tre gan­ge, in­den han blev er­stat­tet af Lu­bos Pis­ar godt halvvejs i kam­pen. Selv­om den er­far­ne må­l­mand holdt nul­let kam­pen ud, var der in­gen hjælp at hen­te fra mark­spil­ler­ne, som ik­ke kun­ne kom­me på må­l­tav­len, og der­med fi k Oden­se ud­lig­net til 1- 1 i se­ri­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.