UD­LÆG I BI­LEN FOR 1.

BT - - NYHEDER -

SVIN­DEL hen­vend­te kø­be­ren sig og sag­de, at han hav­de op­da­get et pro­blem, og at hand­len måt­te gå til­ba­ge. Pro­ble­met var al­le ud­læg­ge­ne, og der­for kan jeg fak­tisk ik­ke sæl­ge bi­len. Jeg har hver­ken råd til at ha­ve den el­ler til at sæl­ge den, « si­ger Yvon­ne Ger­da Pe­der­sen.

Hun tjen­te godt som prak­ti­se­ren­de læ­ge, om­kring en mil­li­on om året, og hav­de den­gang ejer­bo­lig, som hun solg­te for at væ­re tæt­te­re på si­ne bør­ne­børn i en lej­e­lej­lig­hed i Gentofte.

Men al­le pen­ge­ne er for længst væk. For det før­ste for­di hun for år til­ba­ge lån­te par­ret pen­ge - og­så i for­bin­del­se med den fa­mø­se mar­ki­sesag, som var grun­den til, at Hen­ri­et­te Kjær måt­te træk­ke sig som fa­mi­lie- og for­bru­ger­mi­ni­ster i 2005.

Hun lo­ve­de den­gang med sit ka­rak­te­ri­sti­ske bre­de smil, at hun nok skul­le sør­ge for, der blev or­den på pri­va­tø­ko­no­mi­en frem­over. Do­ku­ment­falsk Men det gik vær­re. BT kun­ne i 2011 af­slø­re, at Yvon­ne Ger­da Pe­der­sen var of­fer for søn­nens do­ku­ment­falsk. Blandt an­det hav­de han op­ta­get gælds­bre­ve med mo­de­ren som kau­tio­nist. Hun po­li­ti­an­meld­te bed­ra­ge­ri­et, men Nord­s­jæl­lands Po­li­ti af­vi­ste at ta­ge sa­gen på grund af for­æl­del­ses­fri­sten. Der­for er Erik Skov Pe­der­sen ik­ke dømt for at ha­ve snydt sin egen mor, men sam­me år blev han til­talt og idømt tre års fængsel for bed­ra­ge­ri for 6,1 mio. kr. over for fir­ma­et KJ Ejen­doms­in­vest.

Yvon­ne Ger­da Pe­der­sen har i dag kun en ho­ved­rysten til overs for sin søns øko­no­mi­ske ud­skej­el­ser.

» Jeg har lånt dem ca. en mil­li­on kr. uden ren­ter. Og jeg har slet ik­ke få­et no­get be­talt til­ba­ge. Da jeg sta­dig ar­bej­de­de, tjen­te jeg go­de pen­ge. Men ef­ter at jeg blev pen­sio­nist og ik­ke hav­de så me­get at rut­te med, har jeg fak­tisk ik­ke set dem. Erik sag­de på et tid­ds­punkt, at hvis jeg mang­le­de pen­ge, kun­ne jeg jo gå ’ på kom­mu­nen’ og få en so­ci­al bo­lig i Vandtår­net. Og at jeg ik­ke be­hø­ve­de en bil, jeg kun­ne nø­jes med en cy­kel, « si­ger Yvon­ne Ger­da Pe­der­sen, der og­så har væ­ret ked af ik­ke at se si­ne bør­ne­børn.

» Det var jeg rig­tig ked af, men nu har jeg nær­mest væn­net mig til, at det er så­dan. Og de er jo ef­ter­hån­den og­så sto­re nok til at de selv kan be­stem­me, hvad de vil, « si­ger Yvon­ne Ger­da Pe­der­sen.

Ef­ter at hun blev bedt om at mø­de i fo­ged­ret­ten, har hun sendt et brev, hvori hun for­kla­rer, at hun in­tet ken­der til be­lø­bet, og at hun al­drig har lea­set en bil. Det be­tød, at Fo­ged­ret­ten i før­ste om­gang ud­sat­te hen­des mø­de. Men i går rin­ge­de Ret­ten i Lyng­by hen­de helt usæd­van­ligt op og un­der­stre­ge­de, at hun skal mø­de for fo­ged­ret­ten.

BT prø­ve­de igen i går uden held at få en kom­men­tar fra Erik Skov Pe­der­sen.

Au­gust 2007

TIRS­DAG 8. MARTS 2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.