Skru ned for bi­ler­ne

BT - - NYHEDER -

Du kan selv gø­re fle­re ting for at mind­ske ri­si­ko­en for, at tra­fik­s­tøj gør dig syg. PROP­PER I ØRER­NE Sover du med øre­prop­per, så vær op­mærk­som på at kø­be nog­le, der bli­ver i øre­ne. Li­ge så snart de ry­ger ud, kan krop­pen bli­ve på­vir­ket - og­så selv om du sover. TIL GÅR­DEN EL­LER GA­DEN Tra­fik­s­tøj er især us­undt, når du sover, for­di det går ud over din søvn­kva­li­tet. Sov der­for i et væ­rel­se, der ven­der væk fra den tra­fi­ke­re­de vej. IN­GEN LUFT - IN­GEN LYD Kan der kom­me luft ind, kan der og­så kom­me lyd ind. Luk vin­du­er­ne, og sørg for at de er helt tæt­te. Tæt­nings­li­ster er ik­ke sær­lig dy­re men kan gø­re en stor for­skel. NYE RU­DER I GAM­LE RAM­MER Hvis du skal skif­te vin­du­er, så in­ve­ster lidt ek­stra i spe­ci­el­le lyd­vin­du­er. Du kan nø­jes med at sæt­te dem i ud mod den tra­fi­ke­re­de si­de. Nye la­ve­ner­gir­u­der i de gam­le ram­mer vil og­så gø­re en stor for­skel, for­di ru­der­ne er ble­vet me­re lyd­dæm­pen­de de se­ne­ste år. ET EK­STRA LAG En an­den mu­lig­hed er for­sats­ru­der, som kan ned­sæt­te støj­en be­trag­te­ligt, især hvis du har plad­sen til et godt mel­lem­rum mel­lem de to ru­der. SKUR SOM SKÆRM Til­byg­nin­ger som sku­re og ga­ra­ger kan pla­ce­res, så de fun­ge­rer som støjskærm. Støj­af­skærm­nin­ger af

me­tal, træ, glas el­ler jord er og­så en ef­fek­tiv løs­ning for bo­li­ger i stu­e­plan.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.