Sku­e­spil­le­rin­de: Far tror ik­ke på min suc­ces

BT - - NYHEDER -

Den 41- åri­ge stjer­ne Amy Adams er blandt an­det kendt for fil­me­ne ’ Catch Me If You Can’ og ’ Even­tyr i New York’, men hen­des far har al­drig tro­et på hen­des kar­ri­e­re som sku­e­spil­ler.

Da Amy Adams be­slut­te­de at gå den vej, men­te hen­des far ik­ke, at hun hav­de det, han kal­der ’ dræ­be­rin­stinkt’. No­get han me­ner, der skal til for at kun­ne kla­re det bar­ske mil­jø i Hol­lywood.

» Jeg tror ik­ke, min far tro­e­de, jeg kun­ne få så me­get suc­ces, « for­tæl­ler Amy Adams iføl­ge Bang Showbiz til det bri­ti­ske GQ Ma­ga­zi­ne.

Sku­e­spil­le­ren for­tæl­ler og­så, at hen­des far bak­ker hen­de op nu, men at han ger­ne vil væ­re re­a­li­stisk på hen­des veg­ne. Selv om hun har vun­det et hav af pri­ser, så for­tæl­ler hun, at han gang på gang prø­ver at gø­re det klart for hen­de, at det er us­and­syn­ligt, at hun vin­der de pri­ser, hun bli­ver no­mi­ne­ret til. Men på trods af, at han ly­der som lidt af en ly­se­sluk­ker, så me­ner sku­e­spil­le­rin­den ik­ke, at hen­des far me­ner det på en ne­ga­tiv må­de, når han ma­ner hen­des for­vent­nin­ger til jor­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.