Så­dan for­be­re­der jeg Fre­de­rik

BT - - NYHEDER -

ne­je­de for gæ­ster­ne. Det blev i Dan­mark til, at bå­de Mary og Ma­rie og re­sten af de kon­ge­li­ge kvin­der i dag ne­jer dybt for gæ­ster­ne ved an­kom­sten til Nytårs­t­afl et den 1. ja­nu­ar.

Det er en af de tra­di­tio­ner, dron­ning Mar­gret­he hå­ber, at Mary vil fort­sæt­te med, når hun har byt­tet tit­len som kron­prin­ses­se ud med dron­nin­ge­tit­len.

For det er en stor, svær og for­plig­ten­de ger­ning at væ­re kon­ge el­ler dron­ning af Dan­mark. Det for­tæl­ler dron­nin­gen selv fl ere gan­ge i pro­gram­met. Det er me­get vig­tigt, at de kom­men­de ge­ne­ra­tio­ner ved, at man er tryg ved dem, og at de og­så er klædt godt på til den op­ga­ve, der lig­ger for­an dem

Her for­tæl­ler hun og­så, hvor­dan hun på mo­der­ne dansk selv blev ’ klædt godt på’ til ger­nin­gen af sin far. Li­ge­som hun har klædt Fre­de­rik på til hans kon­ge­tid.

» Det er me­get vig­tigt, at de kom­men­de ge­ne­ra­tio­ner ved, at man er tryg ved dem, og at de og­så er klædt godt på til den op­ga­ve, der lig­ger for­an dem. For det er en glæ­de at vi­de, man er et led i en lang kæ­de, og det er en stor glæ­de at vi­de, man bå­de har en søn og en søn­ne­søn som kan føl­ge eft er, « strå­ler lan­dets 75- åri­ge mo­nark i pro­gram­met. Fre­de­rik er klar Og det er Fre­de­rik, som i dag er 48 år, klar til. I det sid­ste år­ti har kron­prins Fre­de­rik del­ta­get i de for­skel­li­ge og me­re usyn­li­ge kon­ge­li­ge gø­re­mål, som fo­re­går bag Ama­li­en­borgs tyk­ke mu­re. For ek­sem­pel har Fre­de­rik jævn­ligt del­ta­get i de ugent­li­ge mø­der mel­lem re­gen­ten og stats­mi­ni­ste­ren og an­dre mi­ni­stre. Li­ge­som han ( og Mary) har få­et en me­get me­re frem­træ­den­de rol­le i for­bin­del­se med statsbesøg her og i ud­lan­det.

Men som dron­nin­gen selv ud­tryk­ker det i pro­gram­met, vil han for­hå­bent­lig ik­ke væ­re en gam­mel mand, når han en­gang skal væ­re kon­ge.

Når den tid kom­mer, vil Fre­de­rik for­ment­lig gø­re tin­ge­ne på sin må­de. Det for­ven­ter hans mor i hvert fald.

» Fre­de­rik vil gø­re tin­ge­ne på sin må­de i den tid, han er run­det af, « si­ger dron­nin­gen i pro­gram­met, hvor­eft er hun tan­ke­fuldt kig­ger ud i rum­met, in­den hun fort­sæt­ter:

» Men han har en stor for­nem­mel­se for, hvad der er hvad. Det kan jeg mær­ke, « si­ger Mar­gret­he med et til­freds smil spil­len­de i mund­vi­gen.

Iføl­ge hi­sto­ri­ker og roy­al eks­pert Lars Hov­bak­ke Sø­ren­sen er der in­gen læ­rer­bø­ger om, hvor­dan man bli­ver kon­ge el­ler dron­ning,

» Det spe­ci­el­le ved at væ­re dron­ning el­ler kon­ge er, at man ik­ke har sær­lig man­ge kol­le­ger at spa­re med. Det er hel­ler ik­ke no­get, man li­ge kan læ­se op på. Vi­den bli­ver gi­vet vi­de­re fra mund til mund, « si­ger Lars Hov­bak­ke Sø­ren­sen til BT.

Men det er ik­ke kun kron­prin­s­par­ret men og­så prins Chri­sti­an, der skal læ­res op i kon­ge­hu­sets tra­di­tio­ner og re­gentjob­bet i prak­sis. Og her vil Dron­nin­gen og­så hjæl­pe til.

» Og han skal nok sør­ge for, at Chri­sti­an og­så bli­ver godt klædt på. Det vil jeg da og­så væ­re med til at gø­re, så læn­ge jeg fi ndes, « ly­der det med et stort smil fra ma­jestæten, in­den hun for­la­der Fa­ne­ge­mak­ket med de utal­li­ge for­gyld­te ud­skæ­rin­ger på de hvi­de væg­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.