Ja, po­li­ti­ke­re ud­ta­ler sig me­re per­fi dt end før Nej, per­so­nan­greb er en del af po­li­tik

BT - - DEBAT -

CHRI­STI­AN ERIK J. KO­CK

de so­ci­a­le me­di­er ser vi, at po­li­ti­ker­ne det, Es­ben Lun­de Lar­sen skrev på ud­ta­ler sig på nog­le må­der, som vi ik­ke hør­te så Fa­ce­book, er mar­kant an­der­le­des, end de­bat­ten me­get til før. Es­ben Lun­de Lar­sens be­mærk­ning om mel­lem po­li­ti­ke­re har væ­ret ved an­dre lej­lig­heI­da Aukens fa­mi­lie er en un­der­lig per­fi d må­de at der tid­li­ge­re. Der ry­ger jo fi nker af pan­den, og folk ta­le på. Man bur­de ta­le om, hvad der er for­kert ved skæl­der hin­an­den ud i et væk. Det er en del af det den an­den parts po­li­tik og de­res ar­gu­men­ter. Der po­li­ti­ske spil ik­ke kun at ta­ck­le på bol­den, men og­så ta­les for me­get om per­so­ner­ne – og nu oven i kø­bet man­den en gang imel­lem. Man gør kun så­dan no­get og­så per­so­ner­nes fa­mi­lie. Hvad bli­ver det næ­ste så? her, hvis man tror, at det gi­ver pon­dus ude i væl­gerDet er vel­kendt, at de so­ci­a­le me­di­er be­folk­nin­gen. Po­li­ti­ke­re si­ger ik­ke

De so­ci­a­le in­de­hol­der en hel mas­se ind­læg fra no­get, uden at de tæn­ker, det vir­ker me­ni­ge bor­ge­re, som vir­ke­lig læg­ger me­di­er godt på be­folk­nin­gen – det er jo dem, en dyb bund med hen­syn til, hvad de kom­mu­ni­ke­rer med, og ik­ke de

in­de­hol­der en hel man kan si­ge om hin­an­den, men det an­dre po­li­ti­ke­re. er nyt, at po­li­ti­ke­re er med på den stil. mas­se ind­læg, som

det, Es­ben Lun­de vir­ke­lig læg­ger en

Lar­sen skrev, er helt for­fær­de­ligt – det dyb bund, men det tror jeg ik­ke for al­vor, at der er no­gen,

der sy­nes. Hvis der var no­gen, der er nyt, at po­li­ti­ke­re var op­ta­get af de­bat, så det kla­ske­de, så var det da Svend Auken. Han vil­le er med på den stil

ik­ke fø­le sig kræn­ket af det her, hvis han var i li­ve. De Ra­di­ka­le ved, at jo me­re de kan få folk til at hid­se sig op over det her, jo me­re om­ta­le får de. De er in­ter­es­se­re­de i at få gang i ga­den – og det er Es­ben Lun­de og­så.

PÅ GRUND AF

er, at der er alt for me­get snak om per­so­ner­ne og om hvor dum­me og lat­ter­li­ge de er og for lidt snak om ar­gu­men­ter. Me­get af det, der si­ges i den po­li­ti­ske de­bat, er tvivl­s­omt hver­ken sandt el­ler re­le­vant. Det er en syg kul­tur.

DET AL­VOR­LI­GE PRO­BLEM

skul­le ta­le sam­men i den to­ne, som po­li­ti­ke­re bru­ger, så vil­le vi ik­ke kun­ne hol­de hin­an­den ud – og jeg tror, at to­nen er med til at, at en mas­se men­ne­sker ik­ke kun­ne drøm­me om at gå ind i po­li­tik, og det er et de­mo­kra­tisk pro­blem, at det kun er en be­stemt ty­pe hård­hu­de­de men­ne­sker, som gi­der gå ind i po­li­tik. Jeg hå­ber, at væl­ger­ne vil bru­ge de so­ci­a­le me­di­er til at si­ge fra over­for po­li­ti­ke­re, som de­bat­te­rer på en dum og for­dum­men­de må­de.

HVIS VI AN­DRE

PE­TER MO­GEN­SEN

JEG SY­NES IK­KE,

no­gen, der har nå­et et lav­punkt, så er det be­folk­nin­gen. Be­folk­nin­gens ind­dra­gel­se i den po­li­ti­ske de­bat på de so­ci­a­le me­di­er har kun ta­get os til nye dyb­der. Ba­re så­dan en lil­le per­son som jeg selv bli­ver svi­net til på Fa­ce­book – og hvis man er po­li­ti­ker, så stil­ler man op til en om­gang lort.

HVIS DER ER

JEG SY­NES IK­KE,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.