Er der en spin­dok­tor til ste­de?

BT - - DEBAT -

Må­ske der en vok­sen el­ler i det mind­ste en spin­dok­tor til ste­de? El­ler hav­de mil­jø- og fø­de­va­re­mi­ni­ster Es­ben Lun­de Lar­sen ta­get Net­fl ix- fri­gi­vel­sen af 13 nye af­snit af ’ Hou­se of Cards’ li­ge lov­lig bog­sta­ve­lig og slugt dem al­le på stri­be henover we­e­ken­den for så at gå all in, da han var fær­dig søn­dag aft en. Nu skul­le den ha­ve på he­le ta­sta­tu­ret, og det fi k den på Fa­ce­book:

PA­NE­LET Og skul­le det så ik­ke væ­re mu­ligt at få sat en prop i det der pa­tent på til­hørs­for­hold til ProduktionsDanmark...

’... MEN HVOR ER det og­så skønt for dansk mil­jø- og fø­de­va­repo­li­tik, at end­nu en Auken er kørt ud på et si­despor af væl­ger­ne og der­med ik­ke læn­ge­re kan bla­me­re sig med si­ne gra­tis og selv­go­de po­li­tisk kor­rek­te hold­nin­ger på be­kost­ning af al­le de tu­sind­vis af dan­ske­re, der bor i Pro­duk­tions- Dan­mark, hvor man øn­sker en ba­lan­ce mel­lem mil­jø og fø­de­va­re­pro­duk­tion’, skrev den nyud­nævn­te mil­jø­mi­ni­ster bl. a. som svar på et an­greb fra Ida Auken tid­li­ge­re på da­gen. TO­NEN ÆN­DRE­DE SIG ik­ke un­der­vejs. Alt­så, to­nen, som hans egen re­ge­rings­chef fandt det magt­på­lig­gen­de at adres­se­re i sin nytårs­ta­le: ’ Vi har brug for en bed­re sam­ta­le med hin­an­den. Hvor vi lyt­ter. Og­så, og

især til dem, vi er ue­ni­ge med’. AT GÅ INFANTILT VU- el­ler DSU­ber­særk på Fa­ce­book er en fri­stel­se for po­li­ti­ke­re, der må læg­ge navn og læ­se­bril­le til me­get. I kon­stant skyt­te­gravs­be­red­skab el­ler med den off en­si­ve, re­to­ri­ske ba­ret højt hæ­vet. En mi­ni­ster bør hol­de sig på mu­se­måt­ten. Ba­re så no­gen­lun­de og i et sprog og en fremto­ning, der løft er sig en smu­le over hver­da­gens for­ud­si­ge­li­ge og po­li­ti­ske ren­de­stens­snak. OG JO, DER er vist en spin­dok­tor til ste­de. El­ler en så­kaldt per­son­lig rå­d­gi­ver, der for en uges tid si­den skrev på Twit­ter: ’ Ryk­ker sam­men med Es­ben Lun­de til Mil­jø- og Fø­de­va­re­mi­ni­ste­ri­et. Hvem skal man så føl­ge på Twit­ter?’ Ja­men, først og frem­mest hol­de øje med din mi­ni­sters So­Me- kon­ti sy­nes at væ­re hø­je­ste pri­o­ri­tet. MÅ­SKE EN ØVEL­SE kun­ne væ­re at sen­de for­slag til Fa­ce­book ind i en spin­dok­tor­bank, sove på det og la­de rå­d­gi­ve­ren tryk­ke på send om mor­ge­nen. Jo in­gen grund til at hæn­ge sig selv ud at ding­le som shit­stormens mør­ke sky, der træk­ker ind over land, mens re­sten af na­tio­nen er

Kurt Las­sen, Hvad er frem­ti­dens mål, når man ta­ler om kvin­de­kamp? gå­et i seng. Så slip­per man og­så som mi­ni­ster for at ind­le­de næ­ste mor­gens sta­tus med først et bil­le­de af ’ øko­lo­gi­ske spelt­fl akes...’ for at de­mon­stre­re sin go­de vil­je og i selv­sam­me mi­nut næ­ste op­slag med: ’ Må­ske var to­nen en anel­se hård i mit op­slag i aft es - det vil jeg ger­ne be­kla­ge’. At be­kla­ge er i øv­rigt et pro­fes­sio­nelt, po­li­tisk greb - at und­skyl­de, no­get man me­ner. OG SKUL­LE DET så ik­ke væ­re mu­ligt at få sat en prop i det der pa­tent på til­hørs­for­hold til Pro­duk­tions- Dan­mark. Vi er al­le børn af bon­de­røvs- og Pro­duk­tions- Dan­mark. Ræk hån­den op, hvis du ik­ke skal til en kon­fi rma­tion langt ude i provin­sen i lø­bet af de næ­ste to må­ne­der. Jeg bor midt på Sjæl­land. I lø­bet af en tirs­dag kan jeg da sag­tens nå ind til Den Sto­re Upro­duk­ti­ve By til et for­lags­mø­de, kø­re til Midtjyl­land og la­ve mar­ke­tingop­ga­ver, klæ­de om ved fyraft en og kø­re ud for­bi mil­jø­mi­ni­ste­rens vind­møl­ler ved Ring­kø­bing og 15 ki­lo­me­ter se­ne­re lø­be en tur i sol­ned­gan­gen ved Vester­ha­vet. Og så­mænd væ­re hjem­me på Sjæl­land til aft enkaff e.

I we­e­ken­dens løb fi k jeg i øv­rigt set al­le 13 nye af­snit af ’ Hou­se of Cards’. Stærkt un­der­hol­den­de...

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.