Ber­be­ra­ben fra Blåvand Zoo er fun­det død

BT - - NYHEDER -

Ef­ter­søg­nin­gen af en ber­be­ra­be fra Blåvand Zoo fik i fre­dags en trist ud­gang, da den blev fun­det død om­kring en ki­lo­me­ter fra den zoo­lo­gi­ske ha­ve. Det for­tæl­ler di­rek­tør for Blåvand Zoo Hans Hest­bech.

» Nog­le som­mer­hus­gæ­ster fandt den un­der et træ tæt ved vej­en. Der var umid­del­bart ik­ke no­gen ska­der på den. Dødsår­sa­gen ken­der jeg ik­ke, men jeg tror, den er ble­vet kørt over, « si­ger han.

Aben skal ob­du­ce­res på ons­dag af en dyr­læ­ge, som skal af­gø­re den præ­ci­se dødsår­sag.

Ber­be­ra­ben har væ­ret ef­ter­søgt si­den slut­nin­gen af ja­nu­ar og er ble­vet set fle­re gan­ge i nær­om­rå­det uden at bli­ve fan­get.

» Vi hav­de jo hå­bet på, at den vil­le væ­re kom­met hjem. Men når der går så lang tid, så var vi jo og­så be­gyndt at væ­re lidt skep­ti­ske, « si­ger Hans Hest­bech.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.