Kønskam­pen blus­ser op

BT - - NYHEDER -

KVIN­DER­NES KAMP­DAG bru­ger det til at sæt­te ord på ting, der fo­re­går i de­res hver­dag, « for­kla­rer Nina Gro­es.

Hen­des ud­sagn bak­kes op af en un­der­sø­gel­se, som BT har fo­re­ta­get blandt lands­dæk­ken­de me­di­er gen­nem de sid­ste fi­re år.

Her er det ty­de­ligt, at li­ge­stil­ling, fe­mi­nis­me og se­xis­me bli­ver nævnt i stør­re grad end tid­li­ge­re.

Især or­det se­xis­me har vun­det ind­pas og bli­ver nævnt 70 pct. of­te­re sid­ste år sam­men­lig­net med to år tid­li­ge­re.

» Man­ge dan­ske­re har en fo­re­stil­ling om, at vi har li­ge mu­lig­he­der i Dan­mark, men når så de un­ge op­le­ver i de­res hver­dag, at det ik­ke er til­fæl­det, kom­mer der en modre­ak­tion, « for­kla­rer Gro­es.

» Det er især i for­bin­del­se med vold og voldtægt. Man­ge, der bli­ver ud­sat for det, hol­der det for sig selv, for­di det er om­gær­det af skyld og skam. Det er et af de om­rå­der, hvor der sker en hold­nings­æn­dring, og hvor folk be­gyn­der at si­ge fra over for ‘ vi­ctim bla­m­ing’ ( at be­brej­de of­fe­ret, red.), « på­pe­ger hun. Øget fo­kus i me­di­er­ne Iføl­ge Rik­ke An­dreas­sen, der er for­sker i kom­mu­ni­ka­tion og li­ge- stil­ling, er det især de so­ci­a­le me­di­er, der har væ­ret med til øge fo­kus på se­xis­me i me­di­er:

» Vi ser en ten­dens til, at dem, man kan kal­de ’ helt al­min­de­li­ge kvin­der’, får råbt op og får mu­lig­hed for at få de­bat­te­ret de­res sa­ger i me­di­er­ne, « for­kla­rer hun.

Hun bak­kes op af Hanne Jørn­d­rup, lek­tor i jour­na­li­stik på RUC, som pe­ger på, at og­så fle­re tv­pro­gram­mer – som f. eks. ’ Ti stil­le, kvin­de’ fra 2014, hvor kvin­de­li­ge, dan­ske po­li­ti­ke­re for­tæl­ler om de had­ske og se­xi­sti­ske be­ske­der, de mod­ta­ger – har væ­ret med til at ud­bre­de kend­ska­bet til pro­ble­ma­tik­ken.

» Dis­se dis­kus­sio­ner er og­så duk­ket op på de so­ci­a­le me­di­er, hvil­ket især gi­ver em­ner­ne fart. De so­ci­a­le me­di­er og for­skel­li­ge blogs har og­så gi­vet kvin­der mu­lig­hed for at rå­be højt om pro­ble­mer­ne, hvil­ket er in­ter­es­sant, « til­fø­jer hun.

De­bat­pro­gram­mer­ne og de so­ci­a­le me­di­er sæt­ter ik­ke kun fo­kus på se­xis­men og fe­mi­nis­men, men og­så de de­bat­tø­rer, der ik­ke me­ner, li­ge­stil­ling er et pro­blem, på­pe­ger Rik­ke An­dreas­sen, som bak­kes op af Jørn­d­rup:

» Vi ser jo nog­le gan­ge po­pu­læ­re de­bat­ter mel­lem fe­mi­ni­ster og ik­ke- fe­mi­ni­ster, der får mas­ser af spal­te­plads. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.