Ro­nald og Nancy even­tyr­li­ge kærl

BT - - NYHEDER -

i Si­mi Val­ley i Ca­li­for­ni­en. ’ Ron­nie’ og ’ Mom­my’, som de kald­te hin­an­den, er der­med sam­men igen.

» Det var jo me­get ty­de­ligt, at de holdt umå­de­ligt me­get af hin­an­den, « si­ger tid­li­ge­re uden­rigs­mi­ni­ster Uf­fe El­le­mann- Jensen. Han var uden­rigs­mi­ni­ster, mens Ro­nald Re­a­gan var præ­si­dent, og han har mødt Re­a­gan­par­ret ved fle­re lej­lig­he­der.

» De var enormt ven­li­ge og hin­an­den me­get, me­get hen­giv­ne, « si­ger han. ’ I Love You, Ron­nie’ Nog­le af bre­ve­ne, som Ro­nald skrev til Nancy, blev ud­gi­vet i bo­gen ’ I Love You, Ron­nie’. I bre­ve­ne ud­tryk­te han si­ne tan­ker og fø­lel­ser og ik­ke mindst kær­lig­he­den til sin ko­ne.

» Den var helt fan­ta­stisk, « si­ger USA- eks­pert Met­te Nøhr Claus­høj om bo­gen og for­kla­rer, at kær­lig­heds­bre­ve­ne al­drig stop­pe­de, selv­om æg­te­ska­bet fik fle­re og fle­re år på ba­gen.

» Det vir­ke­de som om, de var fo­rel­ske­de he­le li­vet igen- nem. Det er så­dan en kær­lig­heds­hi­sto­rie, som man kun ken­der fra bø­ger og film, der ud­spil­le­de sig i vir­ke­lig­he­den. «

Mens han var præ­si­dent, skrev Ro­nald Re­a­gan f. eks. og­så bre­ve på of­fi­ci­elt præ­si­dent­pa­pir, hvor han i kraft af sin magt er­klæ­re­de Nancy for at væ­re den ’ smuk­ke­ste kvin­de i ver­den’, for­tæl­ler hun. ‘ Blik­ket’ Mø­det mel­lem dem var ik­ke ba­re et mø­de mel­lem en mand og en kvin­de. Det var et mø­de mel­lem to film­stjer­ner, hvis kær­lig­hed – som et sku­e­spil – ud­spil­le­de sig på en sce­ne, som he­le of­fent­lig­he­den hav­de ad­gang til. Da de ind­t­og den po­li­ti­ske sfæ­re, blev ly­set fra pro­jek­tø­rer­ne kun end­nu skar­pe­re. Det man kun­ne se, var et hen­gi­vent par, der var de­di­ke­re­de til hin­an­den. De holdt al­tid i hånd, og når han holdt po­li­ti­ske ta­ler stod hun ved hans si­de og så så beundrende på, at det er ble­vet døbt ’ the ga­ze’ el­ler ’ blik­ket’, hvis man skal over­sæt­te det til dansk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.