Kul­tur Tavs om sin ’’ egen suc­ces ’’

BT - - KULTUR -

’ Kvin­den i bu­ret’, og han sag­de ind­led­nings­vis, at han hjer­tens ger­ne vil­le gi­ve in­ter­view, men at han ik­ke vil­le si­ge no­get om fil­men over­ho­ve­det. I in­ter­viewet be­skrev han si­ne hi­sto­ri­er som en ela­stik, man kan hi­ve og vri­de i al­le ret­nin­ger, uden at hel­he­den øde­læg­ges. ’ Så­dan er det ik­ke, hvis man klip­per den i styk­ker, og det gør man på film, som uvil­kår­ligt vil øde­læg­ge no­get es­sen­ti­elt’, sag­de han, hvor­ef­ter han frem­hæ­ve­de den kom­men­de ame­ri­kan­ske tv- se­rie. Så kun­ne man li­ge­som læg­ge to og to sam­men, « si­ger che­fre­dak­tør Claus Chri­sten­sen fra film­ma­ga­si­net Ek­ko, der har et ind­gå­en­de kend­skab til den dan­ske film­bran­che. En pri­vat sag Di­rek­te ads­purgt om en tavs­heds­klau­sul si­ger Jus­si Ad­ler- Ol­sen til BT:

» Jeg be­trag­ter kon­trak­t­mæs­si­ge sa­ger som pri­va­te, og de kom­mer ab­so­lut ik­ke ud. «

Nu har Zen­tro­pa kun ret­tig­he­der til yder­li­ge­re én bog, ’ Jour­nal 64’, af de fi­re Q- ro­ma­ner, som Pe­ter Aal­bæk køb­te i 2008.

» For en slik, « som Ålen sag­de til BT, hvor­ef­ter han til­fø­je­de, at han se­ne­re hav­de lagt ’ lidt me­re oveni’ til den af­ta­le, Zen­tro­pa hav­de la­vet med Jus­si Ad­ler- Ol­sen.

Da BT tal­te med be­st­sel­ler­for­fat­te­ren i går, var det da hel­ler ik­ke pen­ge­ne, der til­fal­der den i for­vej­en sten­ri­ge for­fat­ter fra Zen­tro­pas spil­le­film, som Ad­ler- Ol­sen kla­ge­de over: Det hand­ler ik­ke om pen­ge » Min kon­trakt er, som den skal væ­re, og fil­mind­tæg­ter­ne er da go­de, men de er ube­ty­de­li­ge i for­hold til at sæl­ge 15 mio. bø­ger på ver­dens­plan. Fil­me­ne be­ty­der ik­ke no­get for mig pen­ge­mæs­sigt, « sag­de Jus­si Ad­lerOl­sen til BT fra Bar­ce­lo­na, hvor han er godt i gang med ’ Q7’ som han om­ta­ler sin næ­ste roman i se­ri­en om Carl Mørck. Tit­len hol­der han indtil vi­de­re tæt til krop­pen. Jeg er en tå­l­mo­dig mand, og nu er der i hvert fald et mas­sivt pres fra det dan­ske folk Pe­ter Aal­bæk er jo om no­get en me­get snak­kesa­lig mand

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.