Aal­bæk gi­ver ik­ke op: Vil ger­ne la­ve fl ere fi lm

BT - - KULTUR -

JA OG NEJ Selv­om de fo­re­lø­bigt tre ’ Af­de­ling Q’- fi lm er de stør­ste dan­ske spil­le­fi lms­suc­ce­ser si­den Ol­sen Ban­den, be­dy­rer Jus­si Ad­ler over for BT, at Zen­tro­pa ik­ke får fi ngre­ne i yder­li­ge­re dan­ske fi lm­ret­tig­he­der . Og uden Zen­tro­pa er det us­and­syn­ligt med fl ere ’ Af­de­ling Q’- fi lm:

» Ja, jeg er hver­ken va­len el­ler van­kel­mo­dig. «

Men Pe­ter Aal­bæk har ik­ke op­gi­vet hver­ken håb el­ler æv­red:

» Det be­ty­der alt­så no­get for 800.000 dan­ske­re, og hvis ik­ke Jus­si me­ner, at det ge­ne­rer hans for­fat­ter­skab, så skul­le han ba­re se det som en for­tolk­ning af hans uni­vers. Vi har al­drig for­søgt at la­ve en

af Jus­sis bø­ger. Det kan man slet ik­ke. Hver gang man fi lma­ti­se­rer en bog, ta­ger man nog­le dra­sti­ske valg. Der­for er fi lmens kunst­ne­ri­ske kva­li­tet ude­luk­ken­de for vo­res reg­ning, og det er ik­ke no­get, han skal stå til regn­skab for. Hver­ken nu el­ler i et an­det liv, « si­ger Aal­bæk og for­tæl­ler, at han har kon­takt med Jus­si Ad­ler:

» Vi har sms’et sam­men for nog­le uger si­den, så der er kon­takt, men det bli­ver mel­lem ham og mig. Og nu må vi jo se, hvad der sker, og hvad ti­den brin­ger af in­ter­es­san­te nyhe­der. Jeg er en tå­l­mo­dig mand, og nu er der i hvert fald et mas­sivt pres fra det dan­ske folk, « si­ger Aal­bæk, der dog af­vi­ses af Jus­si Ad­ler- Ol­sen:

» Nej, de skal ik­ke la­ve fl ere end de fi re, der er aft alt. Så­dan er det, « si­ger Jus­si Ad­ler- Ol­sen, der af­vi­ser, at han for­hand­ler nye ret­tig­he­der med Zen­tro­pa, selv­om de har sms’et sam­men:

» Jeg løft er ik­ke slø­ret for mi­ne pri­va­te sms’er. Men man hø­rer jo af og til et pip, og så er Pe­ter Aal­bæk jo om no­get en me­get snak­kesa­lig mand, « si­ger Jus­si Ad­ler- Ol­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.