E- mai­lens f r er død

BT - - NAVNE -

Ray Toml­in­son, der af man­ge be­trag­tes som op­fi nde­ren af email, er død i en al­der af 74 år. Den ame­ri­kan­ske pro­gram­mør op­fandt di­rek­te elek­tro­ni­ske be­ske­der sendt mel­lem bru­ge­re på for­skel­li­ge ma­ski­ner på et be­stemt net­værk i 1971. Før det kun­ne folk kun skri­ve be­ske­der til an­dre, der brug­te den sam­me com­pu­ter.

» Som en sand pio­ner var Ray man­den, der brag­te os e- mail un­der den spæ­de begyndelse for com­pu­ter­net­værk, « skri­ver Toml­in­sons ar­bejds­gi­ver, Rayt­heon, i en med­del­el­se. Yd­myg og rar » Hans ar­bej­de æn­dre­de den må­de, som ver­den kom­mu­ni­ke­rer på, men han for­blev - trods si­ne præ­sta­tio­ner - yd­myg, rar og ge­ne­røs med sin tid og ta­len­ter. Han vil bli­ve sav­net af os al­le, « ly­der det vi­de­re.

De, der bak­ser med at fi nde sym- bo­let @ på ta­sta­tu­ret, kan og­så tak­ke Toml­in­son, som i sin tid fandt på at ind­sæt­te det i e- mail- adres­ser.

I dag bli­ver der sendt om­kring 200 mil­li­ar­der e- mail hver dag iføl­ge The Ra­di­ca­ti Group.

Toml­in­son send­te den før­ste email, da han var an­sat hos fi rma­et Bolt, Be­ra­nek and New­man. Fir­ma­et spil­le­de en stor rol­le i ud­vik­lin­gen af en tid­lig ver­sion af in­ter­net­tet kendt som Ar­pa­net.

Han har se­ne­re for­talt, at han ik­ke kan hu­ske, hvad der stod i den før­ste e- mail. Det var no­get » fuld­stæn­dig li­ge­gyl­digt « , har Toml­in­son sagt.

Iføl­ge en ar­ti­kel fra 1998 i er- Sig ik­ke no­get til no­gen! Vi bur­de ik­ke ar­bej­de med det her hvervs­ma­ga­si­net For­bes vi­ste Toml­in­son sin op­fi ndel­se til en kol­le­ga og sag­de så: » Sig ik­ke no­get til no­gen! Vi bur­de ik­ke ar­bej­de med det her. «

I 2012 blev Ray Toml­in­son ind­lem­met i den så­kald­te Internet Hall of Fa­me for sit ar­bej­de.

Det står ik­ke klart, hvor­dan Toml­in­son dø­de. Fle­re me­di­er skri­ver, at der var ta­le om et hjer­te­an­fald, men det er ik­ke be­kræft et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.