Lad ’ Ved­bæk­pla­den’ bli­ve hjem­me, Jon

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DA MAN I DBU an­sat­te Flem­m­ing Berg og Kim Hal­l­berg som hen­holds­vis eli­te­chef og ta­len­t­ud­vik­lings­chef, un­dre­de de sig over am­bi­tions­ni­veau­et rundt i de dan­ske su­per­liga­klub­ber. Man un­dre­de sig over, at der ik­ke blev stræbt eft er en ba­re lidt stør­re fl yve­høj­de på de to stil­lin­ger.

Nog­le kan for­ment­lig ha­ve tænkt det sam­me, da det hver­ken blev en hot ung ty­sker el­ler Mi­cha­el Laud­rup, som skul­le væ­re den nye dan­ske land­stræ­ner, men ba­re en nord­mand på næ­sten 60 år, Åge Ha­rei­de.

Ja, DBU kom vel i nog­le øj­ne til at lig­ne en or­ga­ni­sa­tion, der næ­sten til­stræb­te ik­ke at luk­ke for sto­re pro­fi ler ind på adres­sen til at ta­ge del i pro­jek­tet om at væ­re ’ en del af no­get stør­re.’ HVIS MAN GIK og hav­de det så­dan, var gårs­da­gens dår­ligt hem­me­lig­hold­te præ­sen­ta­tion af Jon Da­hl To­mas­son som ny as­si­ste­ren­de land­stræ­ner, lidt frisk luft fra en helt an­den ret­ning.

Jon Da­hl To­mas­son er helt uden sam­men­lig­ning den mest pro­fi le­re­de an­sæt­tel­se, der er fo­re­ta­get af det, der er døbt som ’ den nye DBU- le­del­se’, men som egent­lig ik­ke er så ny en le­del­se læn­ge­re.

Selv om jeg er sik­ker på, at der sag­tens kan fi ndes en li­ge linje i an­sæt­tel­ser­ne af Ha­rei­de, Berg, Hal­l­berg og To­mas­son, til­la­der jeg mig og­så her at frem­hæ­ve den re­ne sig­nal­vær­di, der selv­føl­ge­lig og­så er i nav­net To­mas­son, som de an­dre tre ik­ke bæ­rer rundt på.

Der­for kan jeg godt for­stå, at DBU gik eft er To­mas­son. Han var i den grad bil­le­det på luk­ket­hed. [...] Og han var en af fl ere ke­de­li­ge fo­re­gangs­mænd i kun­sten at spil­le ’ Ved­bæk- pla­den’

Jeg kan godt for­stå, at man rak­te ud eft er en spil­ler med en tung hi­sto­rie med lands­hol­det, som oven i kø­bet har ty­de­li­ge træ­ner- am­bi­tio­ner, som al­le om­kring ham al­le­re­de kun­ne mær­ke, da han var spil­ler. Vi ta­ler he­le Dan­marks in­der­si­de, vi ta­ler re­kord­målsco­rer på lands­hol­det, man­ge­årig an­fø­rer og 112 kam­pe i rødt og hvidt. Det er en tung pak­ke.

Jeg kan og­så godt for­stå, at man ger­ne vil­le ha­ve en spil­ler med Jon Da­hl To­mas­sons vin­der­men­ta­li­tet ind på lands­hol­det. Få spil­le­re har dyg­ti­ge­re end To­mas­son for­val­tet de­res mu­lig­he­der. Han sat­te en spil­ler­kar­ri­e­re sam­men, der brag­te ham rundt i Eu­ro­pas stør­ste liga­er. Og han over­le­ve­de i trup­per, hvor der be­stemt var spil­le­re med stør­re ta­lent end To­mas­sons, men få med hans men­ta­li­tet.

Med den men­ta­li­tet fl yt­te­de han i åre­vis og­så det dan­ske lands­hold langt.

Det gi­ver god me­ning. NÅR DER AL­LI­GE­VEL sid­der en snert af over­ra­skel­se over val­get af To­mas­son hos mig, hæn­ger det sam­men med det ar­bej­de med at for­an­dre kul­tu­ren om­kring det dan­ske lands­hold, som har væ­ret et ker­ne­e­le­ment i di­rek­tør Claus Bret­ton- Mey­ers ar­bej­de med or­ga­ni­sa­tio­nen fra før­ste dag.

Claus Bret­ton- Mey­er har i alt, hvad han har sagt og gjort, an­er­kendt, at det kan ha­ve væ­ret om­ver­de­nens op­fat­tel­se af DBU og lands­hol­det, at man hav­de no­get bå­de ar­ro­gant, luk­ket og stø­vet over sig. Det vil han af med.

Det var en kul­tur, Jon Da­hl To­mas­son i den grad var med til at ska­be, da han un­der Mor­ten Ol­sen var blandt de hø­jest pla­ce­re­de i det dan­ske lands­holds­hie­rar­ki.

Han var i den grad bil­le­det på luk­ket­hed. Han var en af or­ke­ster­le­der­ne på den pres­se­boy­kot, som lands­hol­det greb til i 2008 eft er at ha­ve slå­et Portu­gal på ude­ba­ne oven på en pe­ri­o­de med kri­tisk pres­se. Og han var en af fl ere ke­de­li­ge fo­re­gangs­mænd i kun­sten at spil­le ’ Ved­bæk- pla­den’, hvor det var et mål i sig selv at ta­le så tomt og li­ge­gyl­digt til pres­sen som mu­ligt.

Det er en kul­tur, jeg hå­ber, man i DBU har be­kym­ret sig om, ik­ke skal væ­re her­sken­de på det dan­ske fod­bold­lands­hold igen, da man gik eft er vin­de­ren og pro­fi len Jon Da­hl To­mas­son.

BTS SPORT­S­CHEF

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.