’ HELT UTILG

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - David Jensen Mik­kel An­der­sen Mads Pe­der­sen An­dreas Sko­v­gaard An­dreas Max­sø Pa­scal Gre­gor Fi­lip Novak Ni­ko­lay Bo­du­rov Pa­tri­ck Bang­gaard André Rø­mer David Mo­berg Karls­son Gud­mun­dur Thora­rin­s­son Tim Sparv Martin Vin­gaard Sta­nislav Lo­bot­ka Pio­ne Si­sto

MÅL: 0- 1 Paul Onu­a­chu ( 4.), 1- 1 David Mo­berg Karls­son 2- 1 Emi­li­a­no Marcon­des ( 77.) DOM­MER: Den­nis Mo­gen­sen ( 7) TIL­SKU­E­RE: 3.279

Op­stil­ling: 4- 3- 3

( 49.),

Snit: 6,2

UD­SKIFT­NIN­GER: Ni­ck­las Mouritzen ( 7) for Mads Pe­der­sen ( 45.), Emi­li­a­no Marcon­des ( 10) for Gud­mun­dur Thora­rin­s­son ( 60.), Las­se Pe­try ( 4) for Em­re Mor ( 65.) AD­VARS­LER: Mads Pe­der­sen ( 21.), An­dreas Max­sø ( 37.), Jos­hua Jo­hn ( 71.) Er der én spil­ler, der il­lu­stre­re, hvad de dan­ske me­stre fra FC Midtjyl­l­land går igen­nem i øje­blik­ket, kan det kun væ­re André Rø­mer. Sen­sa­tio­nen mod Man­che­ster Uni­ted i Eu­ro­pa Le­ague ude­blev eft er en 1- 5- øre­tæ­ve på Old Traff ord, hvor Rø­mer rent ud­sagt blev dre­vet rundt i ma­ne­gen af Uni­ted- stjer­nen Memp­his De­pay og end­da end­te med at bli­ve ud­vist.

Und­skyld sag­de han eft er kam­pen. Tå­re­ne pres­se­de sig på. 22- åri­ge Rø­mer var ble­vet sat på sin hår­de­ste prø­ve som pro­fes­sio­nel fod­bold­spil­ler.

I går var han selv skyld i, at den fort­sat­te, da han blev ud­vist eft er en vold­som to­fod­sta­ck­ling på FC Nord­s­jæl­lands Martin Vin­gaard. Det rø­de kort æn­dre­de kom­plet kam­pen for FC Midtjyl­land, der end­te med at ta­be 1- 2 eft er at ha­ve væ­ret for­an. Træ­ner Jess Thorup var ik­ke be­gej­stret.

» Jeg ry­ger i før­ste om­gang op, for­di jeg sy­nes, det er Kad­lec, der skal ha­ve et fris­park, så jeg når fak­tisk ik­ke at se, at André kom­mer gli­den­de. Jeg kan sgu ik­ke vur­de­re den, men jeg hø­rer, at han gi­ver dom­me­ren mu­lig­he­den for at døm­me den, og gør han det, så er det for mig util­gi­ve­ligt. «

» Èn ting er at la­ve et rødt kort, hvis der er no­gen, der er ved at kom­me ale­ne med må­l­man­den, så kan man si­ge, man ta­ger den for hol­det, men det her er en fuld­stæn­dig ufar­lig si­tu­a­tion. «

Sæt­ter sig ud­over hol­det men in­den jeg hag­ler ham helt ned, er jeg nødt til at se si­tu­a­tio­nen igen. Men hvis det er rig­tigt dømt, sæt­ter han sig ud­over hol­det, og det kan vi ik­ke væ­re til­fred­se med, « si­ger Thorup.

Rø­mer tog for an­den gang på to uge den hår­de tur ud til pres­sen for at stå sko­le­ret. Men han lag­de sig fl adt ned. Igen. Var ik­ke hen­sig­ten » Det var ik­ke hen­sig­ten, at ta­ck­lin­gen skul­le bli­ve, som den gjor­de. Jeg fø­ler ik­ke, den er slem i si­tu­a­tio­nen, men ef­ter at ha­ve set den igen kan jeg ik­ke ar­gu­men­te­re mod det, « si­ger han og for­står, hvor­for træ­ner Thorup me­ner, at han sat­te sig selv over hol­det.

» Det har han helt ret i. Jeg skyl­der hold­kam­me­ra­ter­ne en und­skyld­ning, men jeg valg­te ik­ke at rej­se mig op i om­klæd­nings­rum­met, for­di jeg tænk­te, at den sid­ste, de gad at hø­re på, var mig. Det må jeg gem­me til et me­re pas­sen­de tids­punkt. «

» Ja, det har egent­lig kørt okay for mig som se­ni­or. Der gik no­get tid, in­den jeg kom ind om­kring hol­det. Si­den da er spil­le­ti­den trap­pet stil­le og ro­ligt op. Men det er min før­ste så­dan rig­ti­ge ned­t­ur. Nu er det, jeg skal vi­se, hvad jeg er la­vet af. Hvor­dan jeg rej­ser mig nu, sy­nes jeg, er, hvad der vil de­fi ne­re mig som fod­bold­spil­ler, « ly­der det ær­ligt fra Rø­mer.

Men han er ik­ke den ene­ste, der skal rej­se sig eft er ne­der­la­get til Nord­s­jæl­land. Midtjyl­lands for­år er star­tet for­fær­de­ligt med kun ét po­int i de tre før­ste kam­pe. Mester­skabs­kam­pen har Thorup selv meldt sig ud af. De midtjy­ske pan­de­ryn­ker kan trygt fort­sæt­te med at bli­ve dy­be­re eft er i går.

TIRS­DAG 8. MARTS 2016

FC NORD­S­JÆL­LAND

FC MIDTJYL­LAND

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.