Land be­ty­det

BT - - ALL ENGLAND -

Vin­der i her­re­sing­le 1999 mer. Og da ki­ne­ser­ne en­gang i 60- er­ne be­gynd­te at dukke op eft er den­ne pau­se og ud­for­dre­de os i træ­nings­kam­pe, så man vir­ke­lig, hvil­ken magt­fak­tor, der var på vej. Det gjor­de det selv­føl­ge­lig hel­ler ik­ke bed­re, at vi selv li­ge var kom­met til­ba­ge fra en af­slap­pen­de fe­rie og hav­de lidt for me­get på si­de­be­ne­ne. Der­for gav de os sto­re tæsk, til­med over fl ere da­ge, som der desvær­re var af­sat til dis­se kam­pe. Der­eft er for­svandt de lidt fra spor­ten igen. Man­ge år eft er duk­ke­de de dog op

Vin­der i her­redoub­le 2010 ( med Lars Paa­ske - bil­le­det ne­derst) igen som en fast del af den in­ter­na­tio­na­le bad­min­ton. Og net­op kon­kur­ren­cen fra dem og den øge­de kon­kur­ren­ce ge­ne­relt i bad­min­ton, tror jeg gør, at vi ik­ke har vun­det så me­get de se­ne­ste år. Jeg me­ner dog ik­ke, at vi bør for­ven­te at vin­de me­re, end vi gør ved All Eng­land. For jeg me­ner fak­tisk, at vi kla­rer os fl ot og har det bed­ste klub­sy­stem og de bed­ste spil­le­re i Eu­ro­pa. Selv har jeg sta­dig lidt til­knyt­ning til spor­ten i form af, at jeg ivrigt føl­ger den i tv og er glad for, at der i dag slut­nin­gen af tur­ne­rin­gen var om mu­ligt end­nu me­re van­vit­tig. I en dra­ma­tisk se­mi­fi na­le blev en umu­lig bold, der blev red­det mel­lem be­ne­ne, af­gø­ren­de. Og i fi na­len blev det et vildt dra­ma mod vo­res dan­ske lands­mænd Mat­hi­as og Car­sten, der li­ge så godt kun­ne ha­ve tip­pet til de­res si­de. Der­for var det og­så li­ge ef­ter en lidt blan­det fø­lel­se, da vi føl­te med dem og skul­le træ­ne med dem man­da­gen eft er. De fi k dog hel­dig­vis hen­tet fl ere All Eng­land- tit­ler se­ne­re. At der ik­ke har væ­ret de sto­re re­sul­ta­ter i de se­ne­ste år, tror jeg, skyl­des små­ting. Der er sta­dig den gam­le gar­de, og så er der en mas­se spil­le­re på vej så­som Mads Kol­ding og Mads Con­rad, der har go­de chan­cer for at vin­de i frem­ti­den. Og på da­mesi­den, som er lidt sva­ge­re, kan vi ske­le til den span­ske ver­dens­me­ster. Hen­de kan vi la­de os in­spi­re­re af til at ska­be et godt træ­nings­mil­jø, som kan gav­ne bå­de den­ne og den næ­ste ge­ne­ra­tion. Jeg er i dag selv med til at for­sø­ge at ska­be go­de træ­nings­mil­jø­er rundt om­kring. Jeg er nem­lig bl. a. as­si­ste­ren­de træ­ner i Vær­lø­se og er med til at byg­ge en se­rie 1- klub i Farum op. Des­u­den er jeg ved at ta­ge en eli­teud­dan­nel­se i bad­min­ton. Det har væ­ret helt na­tur­ligt for mig at fort­sæt­te af bad­min­ton­vej­en, men hvad der sker om 5- 10 år må ti­den vi­se.

Li­ge si­den jeg var lil­le, har jeg sid­det og set mi­ne ido­ler spil­le ved spe­ci­elt All Eng­land. Der­for var det en helt sær­lig fø­lel­se at vi­se sit spil på den sce­ne og end­da vin­de den­ne tur­ne­ring i 1999. At skri­ve sig ind i blandt de an­dre sto­re vin­de­re var en helt sær­lig fø­lel­se. I det he­le ta­get var 1999 vir­ke­lig mit år. I dag sy­nes jeg og­så, at dan­sker­ne præ­ste­rer godt ved All Eng­land, og Jan Ø. Jør­gen­sen var f. eks. tæt på at vin­de mod Chen Long sid­ste år i en fan­ta­stisk kamp. Des­u­den ser jeg Vik­tor Axel­sen og må­ske An­ders An­ton­sen som po­ten­ti­el­le vin­de­re i frem­ti­den. Og på da­mesi­den sy­nes jeg og­så, at der er sat nog­le go­de ini­ti­a­ti­ver i gang. Der er dog sta­dig et sty kke vej for spe­ci­elt da­mesing­ler­ne. Jeg er vir­ke­lig im­po­ne­ret over, at dansk bad­min­ton kan bli­ve ved med at ta­ge kam­pen op mod de bed­ste spil­le­re. Det, jeg net­op har lært i min tid som dansk bad­min­ton­spil­ler, for­sø­ger jeg at ta­ge med mig over i mit nu­væ­ren­de job som fransk land­stræ­ner. Det er me­get læ­re­rigt at læ­re en no­get an­der­le­des kul­tur at ken­de og fi nde ud af, hvil­ke aspek­ter, jeg kan an­ven­de fra de­res kul­tur og blan­de med min egen. Det er dog en pro­ces, der kom­mer til at ta­ge tid. I øje­blik­ket er jeg der­for halv­de­len af ti­den i Dan­mark og halv­de­len af ti­den i Pa­ris. Sam­ti­dig for­sø­ger jeg sta­dig at hol­de en vis for­bin­del­se til spor­ten, hvor jeg bl. a. rej­ser rundt og spil­ler op­vis­nings­kam­pe mod leg­en­den Tau­fi k Hi­day­at. Jeg får og­så træ­net lidt bad­min­ton in­di­mel­lem, men det tje­ner næ­sten ude­luk­ke­de det for­mål, at jeg kom­mer til at fø­le mig godt til­pas eft er en træ­nings­ses­sion.

Mi­ne syv All Eng­land- tit­ler, sy­nes jeg selv, var en im­po­ne­ren­de be­drift . Og spe­ci­elt for­di All Eng­land den­gang var en så stor en tur­ne­ring og kul­mi­na­tio­nen på en lang sæ­son. Eft er den­ne tur­ne­ring holdt man så pau­se helt frem til som-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.