Det har All Eng­land be­ty­det ( fort­sat)

BT - - ALL ENGLAND - All Eng­land – de dan­ske vin­de­re

Vin­der i her­re­sing­le 1995 og 1996

Mi­ne to sej­re i All Eng­land var beg­ge kæm­pe op­le­vel­ser. Det var nem­lig en af de stør­ste in­di­vi­du­el­le tur­ne­rin­ger, der hav­de den stør­ste hi­sto­rie bag sig og som og­så fun­ge­re­de som det uof­fi ci­el­le VM, før det blev ind­ført i 1977. Den lig­ger sam­ti­dig på et tids­punkt, hvor man kan til­ret­te­læg­ge sin træ­ning mod at top­pe. Der er nem­lig lang tid til OL, hvor­for man der­for og­så nemt kan nå at byg­ge for­men op til OL. Det er der­for sta­dig en me­get pre­sti­ge­fuld tur­ne­ring, som selv­føl­ge­lig gør, at pres­set er stort på de dan­ske spil­le­re. Og at vi ik­ke har præ­ste­ret så godt de se­ne­ste år hæn­ger sam­men med den hår­de kon­kur­ren­ce, som kom­mer fra man­ge kan­ter. Ge­ne­relt sy­nes jeg dog, at dansk bad­min­ton næ­sten al­tid er at fi nde i de af­gø­ren­de kam­pe, hvil­ket er et vid­ne om kva­li­tet. På da­mesing­le hal­ter det dog en smu­le, og en spil­ler som Li­ne Kjær­s­feldt skal me­get ger­ne in­den for nog­le år få sit sto­re gen­nem­brud. Jeg ken­der selv til at top­pe sent, så der­for tror jeg sag­tens, det kan la­de sig gø­re. Men en tur­ne­rings­sejr, før man bli­ver 24, er et vig­tigt aspekt. For ek­sem­pel vandt jeg selv Den­mark Open, før jeg fyld­te 24. I dag er mi­ne pri­mæ­re op­ga­ver som præ­si­dent for det in­ter­na­tio­na­le bad­min­ton­for­bund at ud­vik­le bad­min­tons­por­ten, som jo er i stor kon­kur­ren­ce med sports- og un­der­hold­nings­in­du­stri­en i dag. På den bag­grund kan man ik­ke ba­re reg­ne med, at se­er­ne og til­sku­er­ne strøm­mer til.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.