DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Tret­ten run­der før sæ­so­n­af­slut­nin­gen ka­ster book­ma­ke­ren Nor­di­cBet hånd­klæ­det i rin­gen og ud­be­ta­ler al­le væd­de­mål på Ho­bro som nedryk­ker fra Su­per­liga­en.

Den be­røm­te drå­be var ne­der­la­get hjem­me på 0- 6 til op­ryk­ker­ne fra Vi­borg, mens den ene­ste re­el­le kon­kur­rent i bun­den Es­b­jerg sam­ti­dig vandt over Ran­ders.

Før sæ­son­start stod en Ho­bro- nedryk­ning el­lers i odds 3,85.

» Ho­bro lig­ner et hold, der har gi­vet op. De faldt fuld­stæn­digt fra hin­an­den mod Vi­borg, og vi ser ik­ke no­gen re­a­li­stisk mu­lig­hed for, at de i lø­bet af de re­ste­ren­de tret­ten run­der luk­ker hul­let til Es­b­jerg. Der mang­ler kva­li­tet og selv­til­lid i trup­pen, og Ove Pe­der­sen er ik­ke lyk­ke­des med at sta­bi­li­se­re bund­ni­veau­et, « si­ger Nor­di­cBets od­ds­sæt­ter Ton­ni Munk Jensen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.