TE­STET PO­SI­TIV FOR DO­PING

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - DO­PING KORT OM STOF­FET

» Jeg ved, at kon­se­kven­ser­ne vil ram­me mig. Jeg øn­sker ik­ke at af­slut­te min kar­ri­e­re på den­ne her må­de, og jeg hå­ber på, at jeg får mu­lig­hed for at spil­le igen. «

» Det her er helt nyt for mig. Jeg har kun li­ge mod­ta­get bre­vet for et par da­ge si­den, og jeg vil sam­ar­bej­de med ITF ( det in­ter­na­tio­na­le ten­nis­for­bund, red.). «

Sha­ra­pova er­ken­der, at det er hen­des eget an­svar, at hun ik­ke vid­ste, at stoff et var for­budt at ind­ta­ge fra årets begyndelse.

» Jeg modt­og et brev 22. de­cem­ber fra WA­DA med æn­drin­ger­ne, og jeg så ik­ke på den li­ste, « in­drøm­me­de hun.

Hun for­kla­rer, at hun hav­de pro­ble­mer med hel­bred­det, og hun der­for har væ­ret nødt til ta­ge stoff et.

» Jeg hav­de ad­skil­l­ge hel­bredspro­ble­mer, den­gang jeg blev syg he­le ti­den. Jeg led af mag­ne­si­um- man­gel, jeg hav­de ur­e­gel­mæs­sig­he­der i mi­ne scan­n­nin­ger og tegn på di­a­be­tes, « for­tal­te Sha­ra­pova, da hun skul­le for­kla­re sit brug af mel­do­ni­um.

Den syd­afri­kan­ske pro­fes­sor i fy- si­o­lo­gi med sær­lig in­ter­es­se for do­ping­pro­ble­mer, Ross Tuck­er, gi­ver dog ik­ke me­get for Sha­ra­povas for­kla­ring.

» Sha­ra­pova hæv­der at ha­ve brugt det si­den 2006 af sund­heds­mæs­si­ge år­sa­ger, hjer­te­me­di­cin til be­hand­ling af mang­len­de blod­gen­nem­strøm­ning og hjer­te­stop. Man må vir­ke­lig si­ge, at eli­te­at­le­ter er me­get sy­ge, « skri­ver han sar­ka­stisk på Twit­ter. Fle­re at­le­ter i fæl­den Mel­do­ni­um vir­ker præ­sta­tions­frem­men­de på den må­de, at det styr­ker ud­hol­den­he­den og ilt­op­ta­gel­sen samt frem­mer re­sti­tu­tio­nen. In­den for få da­ge er den etio­pisk­fød­te sven­ske mel­lem­di­stan­ce­lø­ber Abe­ba Are­gawi samt etio­pi­e­ren En­des­haw Ne­ge­s­se, der sid­ste år vandt Tokyo Ma­rat­hon, ble­vet af­slø­ret for at ha­ve brugt mel­do­ni­um. Tid­li­ge­re er Mi­cha­el Mør­køvs rus­si­ske hold­kam­me­rat på Ka­tusha- hol­det, Edu­ard Vor­ga­nov, og­så ble­vet ta­get for brug af mel­do­ni­um.

Det var på for­hånd ven­tet, at Ma- ria Sha­ra­pova mu­lig­vis vil­le for­tæl­le, at hun vil­le stop­pe kar­ri­e­ren på grund af ska­der. In­gen hav­de ven­tet, at hun ind­kald­te til pres­se­mø­de for at in­drøm­me, at hun var del af en do­pings­ag.

Den 28- åri­ge rus­ser er en af ba­re 10 kvin­der, som i lø­bet af kar­ri­e­ren har vun­det al­le fi re Grand Slam­tur­ne­rin­ger. Hun har tid­li­ge­re væ­ret num­mer et på ver­dens­rang­li­sten i 21 uger. Ak­tu­elt er hun ran­ge­ret som num­mer syv.

Det in­ter­na­tio­na­le ten­nis­for­bund meld­te i aft es ud, at Sha­ra­pova er sus­pen­de­ret fra 12. marts.

MEL­DO­NI­UM

blev til­fø­jet WA­DAs li­ste over for­bud­te stoff er 1. ja­nu­ar 2016.

da har det væ­ret en del af WA­DAs over­våg­nings­pro­gram.

IN­DEN

» MEL­DO­NI­UM

blev til­fø­jet, på grund af be­vi­ser for, at at­le­ter bru­ger det med hen­blik på at frem­me de­res præ­sta­tio­ner, « står der i WA­DAs be­grun­del­se for, at det er kom­met på

li­sten.

MEL­DO­NI­UM

skal blandt an­det ha­ve den eff ekt, at der er min­dre lak­tat og urin­stof i blo­det. Det sty rker ud­hol­den­he­den og krop­pens ae­ro­be ka­pa­ci­tet, samt frem­mer re­sti­tu­tio­nen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.