Lis Sø­ren­sens mand ramt af par­kin­son

BT - - NYHEDER -

SYG­DOM Trom­mesla­ger Jan Si­vert­sen, der er gift med san­ge­r­in­den Lis Sø­ren­sen, er ble­vet ramt af syg­dom­men Par­kin­son. Men in­den di­ag­no­sen blev kon­sta­te­ret, fryg­te­de trom­mesla­ge­ren, at det var hjer­tet. I fl ere må­ne­der fryg­te­de san­ge­r­in­den Lis Sø­ren­sen, at hun var ved at mi­ste sin mand gen­nem 28 år. Den el­lers så vi­ta­le trom­mesla­ger, der har ban­ket hit eft er hit for bands som ’ Tø­sed­ren­ge­ne’ og ’ Ray Dee Ohh’, skran­te­de me­re og me­re. Han gik som en gam­mel mand, mum­le­de og var nær­mest dø­de­lig træt. Hver dag.

Men det skul­le vi­se sig, at det ik­ke var hjer­te­pro­ble­mer, der ud­mat­te­de Jan Si­vert­sen men syg­dom­men Par­kin­son. Det for­tal­te trom­mesla­ge­ren for­le­den i Ra­dio 24Syv- pro­gram­met ’ Det vi ta­ler om’. Her for­tal­te han, at han eft er seks ugers ner­vepi­r­ren­de ven­te­tid hav­de få­et kon­sta­te­ret syg­dom­men. Og at Par­kin­son er en syg­dom, man dør med og ik­ke af. Fryg­te­de hjer­te­pro­ble­mer » Jeg har det godt li­ge nu, for­di jeg har få­et den me­di­cin, jeg har brug for. Ba­re for en må­ned si­den var jeg ik­ke sik­ker på, om jeg no­gen­sin­de vil­le kom­me til at spil­le igen. Det ved jeg nu, « si­ger han i pro­gram­met.

Men før han blev me­di­ci­ne­ret, gik der fl ere må­ne­der med uvis­hed og uro om, hvad der dog var galt med den 60- åri­ge Jan Si­vert­sen. For selv om han blev ved med at ta­ge ud og spil­le sam­men med Lis Sø­ren­sen og sta­dig gik dag­li­ge tu­re med hen­de og de­res hunde, så hav­de han det be­stemt ik­ke godt.

» Jeg var ban­ge for, at jeg hav­de få­et hjer­te­pro­ble­mer, for man bli­ver ham­ren­de træt. Det er no­get, hvor man går, og ens arm hæn­ger slat­tent ned, man går for­over­bø­jet og

FAK­TA OM PAR­KIN­SON Ved Par­kin­sons syg­dom mi­ster man med åre­ne lang­somt ner­ve­cel­ler, der in­de­hol­der do­pa­min. Syg­dom­men kan først di­ag­no­sti­ce­res med sik­ker­hed, hvis man har de tre ho­ved­symp­to­mer: Lang­som­me træ­ge be­væ­gel­ser, rysten og mu­skel­stiv­hed. Som­me­ti­der bli­ver det svæ­re­re at kon­cen­tre­re sig sam­ti­digt med, at man har ’ mo­to­ri­ske’ pro­ble­mer. Man fø­ler sig træt og uo­p­lagt. Man kan og­så bli­ve sta­digt me­re uin­ter­es­se­ret snøv­ler, når man ta­ler. Og man er så træt, at man tror, det er løgn. For før­ste gang i mit liv kig­ge­de jeg på uret un­der en kon­cert og tænk­te, om det ik­ke snart var slut, « si­ger Jan Si­vert­sen til Ra­dio 24Syv. ’ Det var no­get lort’ Til sidst gik han til læ­gen, der gav ham en hen­vis­ning. Men der var seks ugers ven­te­tid. Der­for tog han og Lis Sø­ren­sen selv aff ære. 59- åri­ge Lis Sø­ren­sen har nem­lig en ve­nin­de, hvis bror er neu­ro­log. Ham rin­ge­de Jan Si­vert­sen til. Ba­re for en må­ned si­den var jeg ik­ke sik­ker på, om jeg no­gen­sin­de vil­le kom­me til at spil­le igen

Læ­gen rem­se­de 10- 12 punk­ter op, og spurg­te, om trom­mesla­ge­ren kun­ne nik­ke gen­ken­de til ba­re nog­le dem. Det kun­ne Jan Si­vert­sen. Fak­tisk til al­le punk­ter­ne. Kon­klu­sio­nen fra læ­gen var, at ’ det var no­get lort’. At Jan Si­vert­sen hav­de få­et Par­kin­son.

I før­ste om­gang var Jan Si­vert­sen lyk­ke­lig over at få stil­let en di­ag­no­se. Men snart be­gynd­te han at fryg­te for, om han vil­le væ­re i stand til at spil­le trom­mer igen, som han gør i hu­stru­ens band. Men den frygt er nu ma­net i jor­den. For eft er di­ag­no­sen blev stil­let har Jan Si­vert­sen få­et en be­stemt me­di­cin, så han i dag bå­de kan spil­le på trom­mer, og slå sin ko­ne i ten­nis. Og han går og­så nor­malt igen. og mang­le den na­tur­li­ge livs­glæ­de. Ny­e­re forsk­ning har vist, at Par­kin­sons syg­dom er me­re al­min­de­lig hos mænd end hos kvin­der. Det er kun voks­ne, der ram­mes, og de før­ste tegn på do­pa­min­man­gel frem­kom­mer oft est i 50- 60 års al­de­ren. Den kan dog be­gyn­de bå­de tid­li­ge­re og se­ne­re i li­vet.

Dan­mark er der ca. 7300 per­so­ner med Par­kin­sons syg­dom og i run­de tal 12 mil­li­o­ner over he­le jor­den.

I

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.