EU- af­ta­le po­si­tiv med kna­ster

BT - - NYHEDER -

FLYGT­NIN­GE Det er po­si­ti­ve to­ner og kærkom­men re­a­lis­me. Så­dan ly­der det fra po­st­doc Martin Lem­berg- Pe­der­sen fra Cen­tre for Ad­van­ced Mi­gra­tion Stu­di­es på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet om det slut­do­ku­ment, som Tyr­ki­et og de 28 EU- lan­de blev eni­ge om nat­ten til tirs­dag. Her blev de eni­ge om en ræk­ke til­tag, der skal brin­ge en en­de på mi­gra­tions­kri­sen i Eu­ro­pa. For ek­sem­pel, at Tyr­ki­et skal ta­ge al­le per­so­ner til­ba­ge, som il­le­galt kryd­ser ha­vet fra Tyr­ki­et til de græ­ske øer for at gø­re tu­ren over Mid­del­ha­vet nyt­tes­løs.

» Ide­en om en mas­siv gen­bo­sæt­tel­se fra nær­om­rå­der­ne til blandt an­det Eu­ro­pa er en af de ene­ste mu­li­ge løs­nin­ger, der for al­vor kan ven­de nog­le af de flugt­dy­na­mi­k­ker og ru­ter, vi har set igen­nem 2015. «

» Det vil væ­re ut­ro­lig man­ge, der skal gen­be­sæt­tes, men det er po­si­ti­ve to­ner og kærkom­men re­a­lis­me, selv om det vil kræ­ve me­get, « si­ger han.

Der er dog sto­re pro­ble­mer med an­dre de­le af for­sla­get, me­ner Martin Lem­berg- Pe­der­sen. Især det, at man vil depor­te­re al­le fra Græken­land til Tyr­ki­et.

» På den må­de blo­ke­rer man for ad­gan­gen til asyl­pro­ce­du­rer, og det er et po­ten­ti­elt br­ud på en ræk­ke kon­ven­tio­ner, ek­sem­pel­vis EUs char­ter om grund­læg­gen­de ret­tig­he­der og flygt­nin­ge­kon­ven­tio­nen. « Og det kan man dis­ku­te­re, når nu Tyr­ki­et er i krig på to fron­ter. De har og­så depor­te­ret sy­re­re og ira­ke­re til­ba­ge til krigszo­ner, så EU kan ik­ke ga­ran­te­re, at det ik­ke vil ske igen

Et an­det pro­blem er, iføl­ge Martin Lem­berg- Pe­der­sen, at man der­med tol­ker, at Tyr­ki­et er et sik­kert land at ven­de til­ba­ge til.

» Og det kan man dis­ku­te­re, når nu Tyr­ki­et er i krig på to fron­ter. De har og­så depor­te­ret sy­re­re og ira­ke­re til­ba­ge til krigszo­ner, så EU kan ik­ke ga­ran­te­re, at det ik­ke vil ske igen. «

» Li­ge så snart man lag­de op til at la­ve en af­ta­le med Tyr­ki­et, så var det for­ud­si­ge­ligt, at man vil­le mi­ste kon­trol­len. Det føl­ger et EU- spor, hvor man og­så tid­li­ge­re har for­ladt sig på re­gi­mer, der har et pro­ble­ma­tisk for­hold til men­ne­ske­ret­tig­he­der, for­di man sim­pelt­hen har vil­let und­gå flygt­nin­ge. «

» Det er ele­fan­ten i EUs asyl­po­li­ti­ske rum: Man vil gø­re me­get for at und­gå flygt­nin­ge. Men så en­der man alt­så og­så med at vi­se si­ne kort, og det er det sket i det her til­fæl­de. «

Le­der si­de 14

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.