Iran te­ster lang­træk­ken­de mis­si­ler

BT - - NYHEDER -

Irans Re­vo­lu­tions­gar­de fo­re­tog i går prø­ve­af­fy­rin­ger af ad­skil­li­ge bal­li­sti­ske mis­si­ler fra si­lo­er i for­skel­li­ge de­le af lan­det.

Det sker som en del af en mi­li­tær øvel­se, op­ly­ser re­vo­lu­tions­gar­den på sin of­fi­ci­el­le hjem­mesi­de. For­må­let med te­sten er at ’ vi­se Irans af­skræk­ken­de magt og og­så den is­la­mi­ske re­pu­bliks ev­ne til at kon­fron­te­re en­hver trus­sel mod den ( is­la­mi­ske) re­vo­lu­tion, sta­ten og lan­dets su­veræ­ni­tet’, står der på hjem­mesi­den.

Te­sten kom­mer to må­ne­der ef­ter, at USA se­ne­st sank­tio­ne­re­de bå­de virk­som­he­der og en­kelt­per- so­ner i Iran som føl­ge af lan­dets mis­sil­pro­gram. I ok­to­ber af­prø­ve­de Iran så­le­des en Emad- ra­ket med mel­lem­stor ræk­ke­vid­de, som var i stand til at bæ­re et atoms­præng­ho­ved.

Det var iføl­ge FN en kræn­kel­se af en re­so­lu­tion ved­ta­get af FNs Sik­ker­heds­råd i 1929, der ude­luk­ker Iran fra at ar­bej­de med bal­li­sti­ske mis­si­ler.

Sam­ti­dig fandt Emad- te­sten sted, ef­ter at EU, USA og de øv­ri­ge fa­ste med­lem­mer af FNs Sik­ker­heds­råd i som­mer for­hand­le­de en ato­maf­ta­le med Iran på plads.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.